Resultat av föräldraenkät om småbarnspedagogik och förskola


Enligt lagen om småbarnspedagogik ska barnens vårdnadshavare ha möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Samtliga vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik och förskola har i februari getts möjlighet att besvara en föräldraenkät.

Frågeställningar som ingick i föräldraenkäten:  

  1. Mitt barn ges förutsättningar för att växa och lära sig
  2. Jag upplever att mitt barn får det stöd hon/han behöver
  3. Mitt barn har inflytande över verksamheten
  4. Det senaste utvecklingssamtalet gav mig bra information om mitt barns utveckling och lärande
  5. Jag kan tryggt lämna mitt barn till småbarnspedagogiken/förskolan
  6. Mitt barn trivs i småbarnspedagogiken/förskolan
  7. Lärmiljöerna ger bra möjlighet till lek och utveckling
  8. Jag får tillräckligt med information om verksamhetens mål
  9. Jag är nöjd med den dagliga kontakten till personalen
  10. Jag är nöjd med verksamheten i sin helhet

Jämförelse mellan föräldraenkäten 2020 och 2021

Bedömningsskalan i enkäten är:

1 = vet ej

2 = stämmer inte alls

3 = stämmer ganska dåligt

4 = stämmer ganska bra

5 = stämmer helt och hållet

 20202021
Mitt barn ges förutsättningar för att växa och lära sig4,574,6
Jag upplever att mitt barn får det stöd hon/han behöver4,444,49
Mitt barn har inflytande över verksamheten3,363,41
Det senaste utvecklingssamtalet gav mig bra information om mitt barns utveckling och lärande3,984,09
Jag kan tryggt lämna mitt barn till småbarnspedagogiken/ förskolan4,724,75
Mitt barn trivs i småbarnspedagogiken/förskolan4,534,59
Lärmiljöerna ger bra möjlighet till lek och utveckling4,414,42
Jag får tillräckligt med information om verksamhetens mål4,064,12
Jag är nöjd med den dagliga kontakten till personalen4,334,32
Jag är nöjd med verksamheten i sin helhet4,54,58

Samtliga enheter inom småbarnspedagogik och förskola tar del av de enhetsvisa resultaten och väljer utgående från svaren utvecklingsområden inför verksamhetsåret 2021-2022.

Totalt svarade 1096 vårdnadshavare på enkäten.