Korsholm erbjuder hästnära boende


Kommunen har inlett förhandsmarknadsföringen av Wahlrooska hästsportområde i Solf. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 15 augusti 2021.

woman in black jacket riding brown horse during daytime

Bostadstomterna är sex stycken till antalet och stalltomterna är nio stycken.
Området består av två delar där man kan ansöka om tomter: Finnhästvägen och Stallvägen.

Längs Finnhästvägen finns tre egnahemstomter där även ett mindre stall får byggas (AO-6) och tre egnahemstomter (AO). Därtill finns tre mindre stalltomter (E-3) på området, dessa kan ansökas endast av de som även ansöker om en AO-tomt. Man måste även börja bygga på AO-tomten innan kommunen arrenderar ut stalltomten (E-3).

Längs Stallvägen finns sedan sex större stalltomter (E-2) men inga bostadstomter.

Kolla in den fullständiga detaljplanen via följande länk: Hästsportområdet.

Minimiantal reservationer för att byggandet ska inledas
För att arbetet med att bygga kommunalteknik (vägar, vatten- och avloppsanslutningar) längs Finnhästvägen ska påbörjas under 2021, krävs att minst två av de sex egnahemstomterna reserveras. För att arbetet med att bygga kommunalteknik längs Stallvägen ska påbörjas under 2021, krävs att minst två av de sex större stalltomterna reserveras.

Ifall ett tillräckligt antal reserveringar görs kan kommunen garantera att arbetet med kommunaltekniken påbörjas inom 2021 och att tomterna är tillgängliga senast inom juni 2022, förutsatt att budgetmedel för färdigställande av arbetet beviljas.

Ansökningsförfarande
Alla tomtansökningar är bindande och görs genom att lämna in en ifylld ansökningsblankett per e-post till planlaggning@korsholm.fi eller per post till adressen: Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Planläggningen. Blanketterna är två till antalet, en för egnahemstomter och små stalltomter samt en skild för de stora stalltomterna. Blanketterna hittas via följande länkar:

OBS! Alla tomtansökningar ska vara kommunen tillhanda senast 15.8.2021. Samhällsbyggnadsnämnden besluter om tomtreserveringarna under hösten 2021. Om flera ansökningar görs för samma tomt avgör lotten. Nämnden utför lottdragningen.

Genom att skicka in en tomtansökan förbinder man sig att betala tomtens reservationsavgift, ifall en av de ansökta tomterna reserveras åt den sökande. Reservationsavgiften är 500 euro för bostadstomter. Stalltomternas reservationsavgift är 50 procent av tomtens årsarrende.

Kommunen betalar tillbaka reservationsavgiften ifall att byggandet inte blir av på grund av antingen för litet antal reserveringar eller att kommunfullmäktige under hösten 2021 inte beviljar medel för färdigställandet. I övriga fall återbetalas inte reserveringsavgiften.

Reservationerna av bostadstomter är i kraft fram till och med 10 månader efter att tomten blivit tillgänglig. Reservationerna av stalltomterna är i kraft fram till och med 12 månader efter att tomten blivit tillgänglig. När tomten köps eller arrenderas gottgörs reservationsavgiften.

Frågor riktas till planläggningsavdelningen:
Simon Weiner tel. +358 (0)6 327 7177
Hanna Ranto-Nyby tel. +358 (0)6 327 7182

Byggnadstekniska frågor riktas till:
Michael Ek tel. +358 (0)50 569 7386