Framläggande av ritningar för anläggande av dagvattenledning från Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby


Korsholms kommun avser att anlägga en dagvattenledning från Fågelbergets industriområde i Smedsby.

Vattenrör.

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att anlägga en dagvattenledning från Fågelbergets industriområde i Smedsby. En pumpstation vid Vattviksvägen pumpar dagvattnet i en tryckledning. Ledningen startar vid befintligt rör invid Vattviksvägen och anläggs fram till Vattentagsvägen där en dagvattenbassäng anläggs intill Vattentagsvägen. Därefter leds vatten i öppna diken till Lågfjärdsbäcken. Runt dagvattenbassängen anläggs ett staket.

Arbetet inleds i januari 2023 och färdigställs våren 2023.

Arbetet utförs för att trygga råvattenkvaliteten på Vattvikens grundvattenområde och är ett samprojekt med NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ritningar finns framlagda i Korsholms ämbetshus under tiden 13.12.2022–2.1.2023. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller till samhallsbyggnad@korsholm.fi senast 2.1.2023 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter