Definitioner

Olovlig frånvaro

  • skolk från enstaka lektioner eller hela dagar, det finns ingen orsak till att eleven uteblir från lektionerna
  • frånvaro som inte är anmäld eller godkänd av vårdnadshavare

Upprepad sjukfrånvaro

  • ofta återkommande huvudvärk, magont eller dylikt
  • sjukanmäld ofta vissa lektioner/ vissa dagar
  • besöker skolhälsovården ofta

Annan oroväckande frånvaro

  • skolvägran vilket innebär att barnet vägrar komma till skolan t.ex. på grund av ångest eller rädsla
  • oroväckande anmäld frånvaro t.ex. föräldrar kvitterar bort sina barns frånvaro systematiskt utan godtagbar orsak
  • ett mönster av frånvaro från vissa lektioner. Ämneslärare skall vara uppmärksamma på elever som uteblir från samma lektioner
  • frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att inverka negativt på elevens inlärning. Detta är all frånvaro: både giltig och olovlig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro

Om ingen oro finns för eleven så är godkända resor inte inkluderade i ”frånvaron”.

Även om en elev har 80h frånvaro så kan det finnas fall där processen kan avslutas t.ex. om en elev redan är under utredning/undersökning/vårdperiod eller om ingen oro finns. Har skolans personal oro kring en elevs frånvaro och är osäker på om den är befogad kan elevhälsans personal konsulteras utan att nämna elevens namn.