Oaser

Korsholms kommun erbjuder specialundervisning i flexibla smågrupper, så kallade oaser. Smågruppsundervisning innebär att eleven får mera omfattande specialundervisning av speciallärare i en mindre undervisningsgrupp. I nuläget finns det smågruppsundervisning på svenska i Korsholms högstadium, Smedsby-Böle skola, Kvevlax lärcenter, Vallgrund skola och på finska i Mustasaaren keskuskoulu.

Specialundervisning i smågrupper är till för elever som av olika orsaker behöver ett brett stöd i sin skolgång. Orsakerna kan vara inlärningssvårigheter, intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fysiska eller sociala orsaker. Eleverna är i första hand inom det särskilda stödet och har individuell läroplan.

Den pedagogiska lärmiljön i smågruppsundervisningen anpassas till elevernas individuella behov. Man strävar till ett positivt, flexibelt och förstående klassrumsklimat. Målet är att eleverna ska känna att de jobbar i en trygg och lugn studiemiljö, där deras självkänsla och förmåga att se sin egen roll i inlärningsprocessen stärks.

Eleverna kan delta i smågruppsundervisningen i olika omfattning. De har en egen hemklass med egen klasslärare eller klassföreståndare. I vissa ämnen kan eleverna delta i undervisningen i den egna hemklassen eller i en tillvalsgrupp.