ILS-projekt

Norra Korsholms skola samarbetar med Niilo Mäki institutet i detta projekt.

ISL – Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor och daghem (2015-2018)

Målgrupp: 

Finlandssvenska barn och ungdomar samt vuxna som arbetar med dem.

Målsättningar: 

 • Att utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem och fortbilda utbildningspersonal om detta
 • Att utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stöda läs- och skrivutvecklingen samt uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos elever

Delområden:

   a)   läsning, skrivning och benämning 
   b)   självreglering, uppmärksamhet och beteende

Läsning, skrivning och benämning

Målsättningar: 

 • Att samla in information för att utveckla finlandssvenska normer för kartläggning av läs-, skriv- och benämningsförmåga för elever inom skola och förskola
 • Att samla information om elevernas motivation för läsning samt om upplevd självförmåga
 • Att fortbilda personal inom skola och förskola

Verktyg som utarbetas:

 • Material för kartläggning och uppföljning av elevers läs- och skrivförmåga. Materialet gäller eleverna i årskurserna 1,2,3,5,7 och 9
 • Test för snabb seriell benämning
 • Verbbenämningstest

Självreglering och uppmärksamhet

Målsättningar: 

 • Att samla in finlandssvenska normer för frågeformulär angående uppmärksamhet och exekutiva svårigheter hos barn och ungdomar
 • att översätta och redigera finskspråkiga handböcker om stödåtgärder och interventioner för barn som har svårighet med självreglering och uppmärksamhet
 • Att fortbilda personal inom skola och dagvård

Verktyg som utarbetas:

 • Svenskspråkiga normer för Keskittymiskysely (Kesky)
 • Svenskspråkiga handböcker om hur man planerar, genomför och utvärderar stödåtgärderna och interventioner i skolor och daghem (NMI:s Kummi-serie)