Smedsby bildningcampus

Korsholms kommunfullmäktige beslöt 14.3.2022 att investerar 32,6 miljoner i ett nytt bildningscampus i Smedsby. Investeringen fördelas på åren 2022–2027.

Arbetet med Smedsby bildningscampus började redan år 2014. Bildningscampuset i Smedsby blir en helhet för barn och elever från småbarnspedagogik upp till årskurs 9 på både finska och svenska samt Korsholms gymnasium.

Kommunens byggherreingenjör för husbyggnad är projektkoordinator Erik Rönnqvist. Huvudplanerare är Anders Höglund från arkitektbyrå Laaja Oy.

Kommunen informerar kontinuerligt på denna sida och via sociala medier om hur projektet fortskrider.

”Smedsby bildningscampus är kommunens genom tidernas största husbyggnadsinvestering.”

Ben Antell, teknisk chef

Längre ner på sidan

Kommitté för det fortsatta arbetet
Allt börjar med ett rumsprogram
Skolcampuset i kvadratmeter
Detta händer åren 2021–2022
Detta har hänt åren 2020–2021
Detta har hänt åren 2018–2019
Detta har gjorts före år 2018
Utredningar och planer

Kommitté för det fortsatta arbetet

Kommunstyrelsen tillsatte 4.4.2022 (§ 88) en kommitté för det fortsatta arbetet med Smedsby bildningscampus. Kommittén ska ta strategiska och övergripande beslut under processen. Styrgruppen kan ta ställning till mindre förändringar som inte medför nya kostnader. Styrgruppen förbereder vid behov ärenden för beslut i behöriga organ.

Kommitténs medlemmar är

 • kommunstyrelsens ordförande Carola Lithén
 • kommunfullmäktiges I vice ordförande Alice Lillas
 • samhällsbyggnadsutskottets ordförande Kenth Nedergård
 • bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén
 • bildningsutskottets vice ordförande Karina Björninen
 • tekniska direktören Ben Antell
 • bildningsdirektör Denice Vesterback
 • projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

Kommitténs rekommendationer

Den kommitté som utsågs av kommunstyrelsen 23.8.2021 § 238 har avslutat sitt arbete. Den arbetsgruppen har tagit ställning i följande frågor.

 • Har tagit ställning till elevernas lärstig och språkmöten och vilka lärmiljöer som stärker inlärningen.
 • En finsk enhetsskola ska finnas.
 • Har tagit ställning till vilka verksamheter som ska inrymmas i bildningscampuset.
 • Har tagit ställning till nivån på olika utrymmen, det vill säga vilka som ska vara normala funktionella utrymmen och vilka utrymmen som ska ges ett mervärde och får vara mera påkostade.
 • Alla utrymmen ska vara flexibla och kunna ändras vid behov.
 • Ett centralkök och en stor matsal med cirka 650 sittplatser behövs. Matsalen ska kunna delas in i mindre sektioner.
 • Har tagit ställning till val av byggnadsmaterial med avseende på bland annat hållbarhet och miljöpåverkan.
 • Förespråkar hög nyttjandegrad och rumsanvändning.
 • Rekommenderar att Keskuskoulus evakueringsbyggnad får en fortsatt framtida användning som en del i campusbyggnaderna.
 • Kommunen ska själv äga byggnaden och stå för stödtjänsterna.
 • Delar av Keskuskoulus byggnader behöver granskas ytterligare innan slutligt beslut tas gällande deras framtida användning eller rivning.
 • Byggstart våren 2022 och klart i slutet av 2026.
 • Totala projektkostnaderna om cirka 30 miljoner euro finansieras med lån och avskrivs på 40 år.
 • Trafikutredningen uppdateras när campusbyggnadernas slutliga utformning är känd.

Utmaningar som kommittén ska ta ställning till

 • Placeringen av svenska och finska förskolorna samt årskurs 1 och 2.
 • Den gamla Pilottibyggnadens fortsatta användning (träelementbyggnad från 1990-talet).
 • Är det ändamålsenligt att ha kvar evakueringsbyggnaden efter att campusbyggnaderna är färdiga?
 • Hur kan ersättande utrymmen ordnas ifall Pilotti och evakueringsbygganden tas bort – behövs till exempel en tredje våning?
 • Behöver en femte huslig ekonomisal och slöjdsal byggas?
 • Ett slutligt beslut måste tas gällande Keskuskoulus byggnader från 2008 och 2012.
 • I vilken utsträckning ska CLT (massivt trä) användas som byggnadsmaterial?
 • Hur klara totala projektbudgeten ifall större ändringar görs jämfört med förhandsplaneringen och hur kommer de kraftigt höjda byggentreprenadpriserna att påverka slutliga lösningar?

”Vi har verkat i tillfälliga utrymmen i närmare fem år. Vi ser fram emot gemensamma utrymmen för hela skolan.”

Anna-Kaisa Eskola, Keskuskoulus rektor

”Vi önskar att planeringsgruppen utgår från pedagogiken samt användarnas behov, barnens behov. Inlärningsmiljön ska vara trygg för elever i alla åldrar.”

Mervi Kalliokoski, Keskuskoulus vice rektor

Allt börjar med ett rumsprogram

Rumsprogrammet styr vad som egentligen ska byggas. Det nu uppdaterade rumsprogrammet beskriver vilka utrymmen som skolorna och övriga funktioner på bildningscampuset behöver. Vissa funktioner placeras i befintliga byggnadsdelar, andra i byggnadsdelar som renoveras och slutligen placeras de utrymmen som inte ryms i befintliga delar i de nya tillbyggnaderna.

Rumsprogrammet är en helhet på cirka 20 000 m2 bestående av nybyggnader, renoveringar och befintliga utrymmen.

Skiss över skolområdet. Piirrustus. koulualueesta
Riktgivande skiss över var de olika utrymmena placeras 30.11.2021. Obs! Planerna kommer ännu att ändra.

Rumsprogrammet baserar sig på att följande beslut omfattas:

 • Pilotti rivs
 • Resursbyggnaden säljs eller flyttas när allt är klart
 • Stora delar av Keskuskoulu och högstadiet rivs och byggnadsdelar från 2008–2012 bibehålls.
 • Musikinstitutet flyttar till skolcampus
 • Ungdomsgården flyttar tillbaka till skolområdet
 • Hela elevhälsan ska finnas på skolcampuset.

”Det viktigaste är att vi får klassrum som är tillräckligt stora för att vi i klassrummen ska kunna ordna lärmiljöer för elever med särskilda behov.”

Lena Sjöholm-Fahllund, Smedsby-Böle skolas rektor

”Tillräckligt stora och ändamålsenliga klassrum ligger högst upp på önskelistan.”

Pia Blomqvist, Korsholms högstadiums rektor

Skolcampuset i kvadratmeter

 • Nuvarande storlek 21 764 m2
 • Byggnadsdelar som rivs 6 826 m2
 • Byggnadsdelar som saneras 4 200 m2
 • Byggnadsytor som inte ändras 7 086 m2
 • Nya byggnadsytor cirka 10 126 m2
 • Totalytan när allt är klart enligt nuvarande skisser knappt 22 000 m2

”Vi önskar att förskolan finns nära årskurs ett och två. När omgivningen är bekant för barnet får läraren mer tid för undervisning.”

Maria Mitts, lärare inom småbarnspedagogik på förskolan Kuperkeikka

Detta händer åren 2021–2022

 • En lättrafikled byggs längs Angesgränd. Arbetet blev klart med grusbelagd yta i december 2021. Permanentbeläggningen görs på försommaren 2022.
 • En stor parkering i anslutning till vuxeninstitutet byggdes i december 2021. Permanentbeläggningen görs försommaren 2022.
 • Bygglov kan sökas våren 2022.
 • Entreprenadhandlingarna uppgörs under våren 2022.
 • Byggnadsentreprenören upphandlas år 2022.
 • Byggstarten sker tidigast hösten 2022. 

”Det som är positivt är att vi kommer att få betydligt större utrymmen än tidigare. Vi vill ha en smidig samverkan med både svenska och finska skolan. De nya utrymmena bör vara ungdomsgårdens egna utrymmen.”

Mikael Österberg, fritidschef

”Vi ser det som en positiv sak om vi får flytta till bildningscampuset. På vår önskelista finns ljudisolerade rum och en spegelsal.”

Rabbe Franzén, Musikinstitutets rektor

Detta har hänt åren 2020–2021

 • En del av Keskuskoulu har rivits.
 • En kompletterad förhandsplanering för Smedsby bildningscampus godkändes i kommunstyrelsen 8.3.2021.
 • En andra förhandsplanering för Smedsby bildningscampus godkändes i kommunstyrelsen 15.6.2020.
 • Kommunen har byggt en rondell vid korsningen Almavägen – Matildavägen – Bölesundsvägen.
Rondell. Kiertoliittymä.
Rondell vid Almavägen – Matildavägen – Bölesundsvägen.
 • Parkeringsplatser har byggts mellan Korsholms gymnasium och Almavägen.
 • En grusplan med tillhörande parkeringsplatser har färdigställts intill högstadiet.
 • Arkitektbyrå Laaja Arkitekter Ab har efter konkurrensutsättning valts till huvudplanerare för bildningscampuset.
 • Rivningen av den gamla delen av Keskuskoulu har påbörjats.
 • En utredning på hur Smedsby skolcampus påverkas om det utförs som en träbyggnad (CLT) har gjorts.

Detta har hänt åren 2018–2019

 • Smedsby skolcentrum är en skild del av helheten Smedsby bildningscentrum. Den nya trevåningsbyggnaden började byggas år 2018 och stod klar 2019. I den finns utrymmen för både Smedsby-Böle skola och Korsholms högstadium.
 • En ny avlämningsplats vid Smedsby-Böle förskola byggdes år 2019 och likaså en ny av- och påstigningsplats vid Smedsby skolcentrum.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Smedsby skolcentrum.
 • På kommunens uppdrag utförde Investigo under 2018 en konditionsgranskning av Korsholms högstadium. Under de senaste åren har kommunen utfört saneringar, reparationer och renoveringar i Korsholms högstadium, men även byggt helt nya tillbyggnader. 
 • Utrymmena i Smedsby-Böle skola renoverades och blev klara 2019. Då flyttade förskolan från Solbackens daghem till Smedsby-Böle skola.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Smedsby-Böle skola.
 • Pilotti som är en del av Keskuskoulu blev klar 2018 och en ny evakueringsbyggnad för Keskuskoulu stod klar 2019.
Vit skolbyggnad. Valkoinen koulurakennus.
Pilotti.
Brunt tvåvåningshus. Ruskea kaksikerroiksinen rakennus
Keskuskoulus evakueringsbyggnad.
 • Daghemmet Kuperkeikka totalsanderades och blev klar år 2018.
Gult trähus. Keltainen puurakennus.
Kuperkeikka.

Detta har gjorts före år 2018

Solbackens daghem byggdes ut med en tillbyggnad 2017.

Gult trähus. Keltainen puutalo.
Solbackens daghem.

2016

 • En första förhandsplanering av Smedsby skolcentrum godkändes.
 • Beslöts att Smedsby bildningscampus förverkligas i etapper.
 • Keskuskoulus problem med inomhusluften blev akut. Flera byggnadsdelar i Keskuskoulu täthetssanerades och ventilationen förbättrades.
 • Keskuskoulus nybygge Pilotti planerades.

2015

En trafikplan för Smedsby bildningscampus beställdes av Ramboll. Trafikplanen visade behov av avlämningsplatser, parkeringar och lättrafikleder.

2014

Startskottet gick år 2014 då en rapport över skol- och dagisverksamheten i Korsholm gjordes som visade på ökade utrymmesbehov för svenska och finska småbarnspedagogiken samt grundläggande utbildning i Smedsby skolcentrum.

Utredningar, planer och skisser

Detaljplan

Detaljplaneändringen för Smedsby skolcentrum godkändes av kommunfullmäktige 23.5.2019 och planen trädde i kraft 7.8.2019.

Högre upp på sidan

Kommitté för det fortsatta arbetet
Allt börjar med ett rumsprogram
Skolcampuset i kvadratmeter
Detta händer åren 2021–2022
Detta har hänt åren 2020–2021
Detta har hänt åren 2018–2019
Detta har gjorts före år 2018
Utredningar och planer