Välfärdsutskottets bidrag

Principer och anvisningar gällande bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet.

Allmänt

Registrerade föreningar med Korsholm som hemort kan söka bidrag från välfärdsutskottet. Föreningens syfte ska
vara att driva allmännyttig verksamhet och det ska framgå ur föreningens stadgar. I en förening med flera
sektioner/arbetsgrupper söks bidrag gemensamt via huvudföreningen.

Nygrundad förening bör registrerats senast sista juni för att erhålla bidrag. Under föreningens första
verksamhetsår kan en förening, efter välfärdsutskottets prövning, erhålla startbidrag på max. 200 euro.
Oregistrerad förening eller arbetsgrupp kan söka projektbidrag för kulturverksamhet.
Privatpersoner kan söka kultur- eller konstnärsstipendium.

Bidrag:
• beviljas utgående från:
välfärdsutskottets budgetanslag
antalet ansökningar
föreningens redovisade verksamhet och ekonomiska läge
• beviljas för samma ändamål endast en gång under kalenderåret
• ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats

Bidragets syfte
• Stöda ideella föreningar i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt enligt lagen för
kulturverksamhet.
• Stimulera till ett levande föreningsliv med prioritet på barn och ungdomars behov och möjlighet till en
aktiv och kreativ fritid.
• Bidra till att öka invånarnas delaktighet och stötta byarnas livskraft.
• Stöda föreningarna i att skapa trivsel och utveckling i byasamhällena. Målet är ett rikt utbud av
fritidsaktiviteter i byarna.
• Skapa goda förutsättningar för fritidsverksamheten utgående från byarnas karaktär och särdrag.
• Skapa välmående och sammanhållning, och ge möjligheter till självförverkligande.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag och
kan leda till att beviljat bidrag måste betalas tillbaka.
Välfärdsutskottet kan under kalenderåret omdisponera medel för bidrag och ta beslut om separat utdelning
utöver den ordinarie utdelningen.

Bidragsformer:
• Verksamhetsbidrag
Allmännyttig verksamhet
Idrottsverksamhet
Simskoleverksamhet
Barn- och ungdomsverksamhet
Kulturverksamhet

• Projektbidrag
Kulturverksamhet
Ungdomsbonus (verkställs år 2023)

• Kultur- eller konststipendium (kulturverksamhet)
• Driftsbidrag för föreningshus
• Kartbidrag
• Skötselbidrag för skidspår


Ansökan
Bidrag och understöd annonseras på kommunens webbplats och i tidningen Korsholm informerar. Ansökningarna
bör vara inlämnade senast 15.3 kl. 16. Om sista ansökningsdag är lördag eller en helgdag ska ansökan inlämnas
senast därpå följande vardag kl. 16. Försenade ansökningar behandlas inte.
Ansökan görs via Elektronisk ansökan på adress: www.korsholm.fi/bidrag

Vill du skicka in din ansökan per post så kan du skriva ut ansökningsblanketten. Pappersansökan sänds till
”Bidrag” Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm

Till ansökan bifogas även de bilagor som anges i dessa anvisningar. Bilagor kan bifogas ansökan efter
anmälningstidens utgång. Erhållet bidrag betalas först när de fastställda bilagedokumenten har lämnats in.

Besked om beslut
Besked om verksamhetsbidrag, driftsbidrag, kulturprojekt och stipendier skickas i början av maj till den epostadress som den sökande har uppgett i ansökan.
Beslut om skötselbidrag för skidspår fattas av fritidschefen och besked ges i maj och i november.
Välfärdsutskottet kan använda det beviljade bidraget för att kvittera bort en enskild förenings skuld till Korsholms
kommun eller Vasaregionens arenor.

Redovisning
Föreningen är på begäran skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Välfärdsutskottet har rätt att
granska användningen av bidragsmottagarens bokföring för att bidraget använts i enlighet med ansökan.
Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag och kan
leda till att beviljat bidrag måste betalas tillbaka.