Välfärdsutskottets bidrag

Principer och anvisningar gällande bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet.

Allmänt

REGISTRERADE FÖRENINGAR MED KORSHOLM SOM HEMORT med idrott, barn- och ungdom och/eller kultur som sin huvudsakliga verksamhet kan ansöka om bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Föreningens verksamhet bör tydligt framgå ur föreningens stadgar eller från verksamhetsplan och ska följa vad som anges i föreningslagen och andra lagar samt föreningens stadgar.

ICKE REGISTRERAD FÖRENING ELLER ARBETSGRUPP kan ansöka om projektbidrag för kulturverksamhet.

PRIVATPERSONER kan ansöka om kultur- eller konstnärsstipendium.

NYGRUNDAD FÖRENING MED KORSHOLM SOM HEMORT inom verksamhetsområden som nämnts ovan ska för att erhålla bidrag ha lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Under föreningens första verksamhetsår kan föreningen efter kultur- och fritidsnämndens prövning erhålla startbidrag på max 200 euro.

I en förening med flera sektioner/arbetsgrupper söks bidrag gemensamt via huvudföreningen.

Bidrag:

 • räknas, på basis av beviljade budgetanslag och antalet ansökningar, utifrån redovisad verksamhet, aktivitet och ekonomiska läge.
 • beviljas för samma ändamål endast en gång under kalenderåret och bidraget ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats.
 • upprätthåller inte verksamheten, utan stöder den. Varje bidragsmottagare ska således även ha egen medelanskaffning.
 • beviljas, med undantag för kartbidrag, inte för evenemang, projekt eller andra ändamål som ansöks i efterskott för redan förverkligade kostnader.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag samt medför återbetalningsskyldighet för föreningen.

Kultur- och fritidsnämnden kan under budgetåret omdisponera medel för bidrag och ta beslut om separat utdelning utöver den ordinarie utdelningen.

1.1 ALLMÄNNA KRITERIER VID BERÄKNANDE AV BIDRAG

 • Verksamheten är drog- och alkoholfri
 • Verksamhetens ändamål och art samt dess omfattning och samhälleliga betydelse. Verksamhet riktad till barn och unga prioriteras
 • Nyskapande och utveckling av verksamheten
 • Sökandes ekonomiska ställning och behov av bidrag samt stöd som sökande kan få från annat håll
 • Sökandes egen aktivitet och företagsamhet

1.2 MÅLSÄTTNING MED BIDRAGEN

 • Stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.
 • Särskilt uppmärksamma barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid.
 • Stimulera till ett brett föreningsliv med aktiva föreningar som har ett stort och mångsidigt utbud av tjänster för kommunens invånare.

1.3 BIDRAGSFORMER

 • Verksamhetsbidrag
 • Idrottsverksamhet
 • Simskoleverksamhet
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Kulturverksamhet
 • Projektbidrag (kulturverksamhet)
 • Kultur- eller konststipendium (kulturverksamhet)
 • Driftsbidrag för föreningshus
 • Kartbidrag
 • Skötselbidrag för skidspår
 • Skötselbidrag för idrottsområden enligt avtal

1.4 ÄNDAMÅL FÖR VILKET BIDRAG INTE BEVILJAS

 • Enskilda personer
 • Personal- och fackföreningar
 • Politiska föreningar/organisationer
 • Kommunal, regional eller statlig verksamhet
 • Föreningar som får bidrag via kyrklig förvaltning
 • Föreningar som får stöd via annan förvaltning i Korsholms kommun
 • Skol-, student- och föräldraföreningar
 • Verksamhet ordnad av annan kommunal instans
 • Investeringar
 • Företag eller bolag

1.5 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan om bidrag kungörs på kommunens webbplats och anslagstavla inom januari månad. Ansökningarna bör vara Välfärdsutskottet till handa senast 15.3 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningarna sänds till:

 • i kuvert märkt ”Bidrag” på adressen Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller
 • per e-post till adressen fritid@korsholm.fi

Om sista ansökningsdag är lördag eller helgdag ska ansökan inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00.

Observera att Grundblankett A ska finnas med vid alla ansökningar och att ansökningshandlingarna i övrigt ska fylla kraven enligt anvisningarna för respektive bidrag. Bristfälligt ifyllda ansökningsblanketter beaktas inte vid behandlingen. Försenade eller ofullständiga ansökningar förkastas.

Till ansökan bifogas även de bilagor som anges i dessa anvisningar. Bilagor kan bifogas ansökan efter anmälningstidens utgång, dock senast två veckor efter ansökningstidens utgång.

1.6 BESLUT

Välfärdsutskottet beslutar om fördelningen av bidrag gällande verksamhet, drift, kultur samt stipendier i april/maj månad. Beslut om skötselbidrag för skidspår och idrottsområden görs av fritidschefen (maj / november) och delges utskottet vid därpå följande möte. I beslutet framgår mottagare, bidragsbelopp, ändamålet för bidraget och eventuella villkor för användningen av bidraget. Beslut om bidrag meddelas genom ett protokollsutdrag till mottagaren om beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till Välfärdsutskottet inom 14 dagar från delgivningen av beslutet. För delgivning per e-post räknas tre dagar, för delgivning per post beräknas sju dagar.

Välfärdsutskottet förbehåller sig rätten att efter fattade beslut om fördelning kvittera enskilda föreningars bidrag mot eventuella fordringar som Korsholms kommun eller samkommunen för Vasaregionens arenor har på parten i fråga.

1.7 REDOVISNING

Föreningen är på begäran skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Välfärdsutskottet har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring och därtill anslutna handlingar för att utreda om bidraget använts på planerat sätt. Bryter bidragsmottagaren mot villkoren kan nämnden kräva återbetalning av det beviljade bidraget i sin helhet eller delvis.

BLANKETTÖVERSIKT OCH ANSÖKNINGSTIDER:

Ansökningarna bör vara Välfärdsutskottet till handa senast 15.3 kl. 16.00. Ansökningarna sänds:

 • i kuvert märkt ”Bidrag” på adressen Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller 
 • per e-post till adressen fritid@korsholm.fi.

Om sista ansökningsdag är lördag eller helgdag ska ansökan inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00.

 • Använd Grundblankett A vid samtliga ansökningar.
 • Använd Bilageblankett B–L beroende på bidragets ändamål.

ANSÖKAN ANSÖKNINGSTID

A GRUNDBLANKETT 15.3 (kl 16)

BILAGEBLANKETTER:

B1 INDIVIDUELL IDROTT 15.3 (kl 16)
B2 LAGIDROTT
C DRIFTSBIDRAG FÖR FÖRENINGSHUS 15.3 (kl 16)
D SIMSKOLEVERKSAMHET 15.3 (kl 16)
E BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 15.3 (kl 16)
H KULTURVERKSAMHET 15.3 (kl 16)
K PROJEKTBIDRAG (kulturverksamhet) 15.3 (kl 16)
L FRIA MUSIKSKOLOR 15.3 (kl 16)
F SKÖTSELBIDRAG FÖR SKIDSPÅR 23.4 (kl 16)

FRITT FORMULERAD KULTUR- OCH KONSTNÄRSSTIPENDIUM 15.3 (kl 16)
KARTBIDRAG Kontinuerligt under året