Coronabidrag 2021

Coronabidrag kan sökas av föreningar, sammanslutningar och arbetsgrupper, senast 13.8.2021 kl.13

CORONABIDRAG KAN SÖKAS FÖR:
  • Ordinarie verksamhet och punktinsatser
  • Evenemang och tillställningar
  • Nya verksamhetsformer
  • Mindre investeringar
  • Satsningar för unga
  • Projekt som strävar efter att skapa trivsel och utveckling i byarna
  • Åtgärder som finns listade i slutrapporten över projektet byaaktivism.nu
CORONABIDRAG KAN INTE SÖKAS FÖR:
  • Evenemang med ett religiöst eller partipolitiskt syfte
  • Projekt/satsningar där kostnaderna består av ersättning för eget arbete (lönekostnader) till den grupp/förening som står bakom ansökan
ANVISNING FÖR HUR BIDRAGET SÖKS:

Ansökan görs genom Blankett A och en fritt formulerad ansökan där projektet/användningsändamålet beskrivs, budget och finansieringsplan.

REDOVISNING OCH UTBETALNING AV BIDRAG:

Utbetalning sker enligt nämndens beslut då protokollet vunnit laga kraft.

Bidraget ska användas under 2021. Redovisning över användningen av bidraget inlämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 1.3.2022. Om redovisningen inte lämnas in inom utsatt tid kan utbetalningen av understödet återkrävas.

Bidraget lediganslås att sökas senast 13.8.2021 kl.13 och beslut ges i slutet av september.

Ansökningarna skickas till Korsholms kommun/Fritid- och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller fritid@korsholm.fi. Försenade ansökningar behandlas inte.