Projektbidrag för kulturverksamhet

Ett projekt strävar efter att nå ett mål. Projektet förverkligas under en viss tid och innehåller både planering och genomförande. Ett projekt är inte en ordinarie verksamhet.

Projektbidrag kan beviljas för nya projekt som fyller kraven på ett projekt och kan sökas av:
• Föreningar
• Sammanslutningar
• Arbetsgrupper

3.1 KRITERIER VID BEVILJANDE AV BIDRAG
• Tillämpning av kulturella uttryck och former
• Projektet ska vara offentligt och gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje
• Skapa intresse för och lyfta fram kulturarvet i kommunen
• Bidra till att marknadsföra kommunen utåt

3.2 ÄNDAMÅL FÖR VILKET BIDRAG INTE BEVILJAS
• Investeringar och anskaffning av fast eller lös egendom
• Evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet
• Evenemang med ett religiöst eller partipolitiskt syfte
• Projekt där kostnaderna består av ersättning för eget arbete (lönekostnader) till den grupp/förening som står bakom ansökan

3.3 REDOVISNING OCH UTBETALNING AV BIDRAG
Bidraget ska användas under det pågående kalenderåret då bidraget beviljats. Redovisning över användningen av bidraget inlämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 15 december. Kvitton eller kopior av kontoutdrag ska bifogas redovisningen. I de redovisade kostnaderna för projektet ska även en egen eller en privat (t.ex. fond eller stiftelse) finansieringsandel framkomma. Om redovisningen inte lämnas in inom utsatt tid kan utbetalningen av understödet återkrävas.

3.4 ÄNDRINGAR I ÄNDAMÅLET
Kultur- och fritidsnämnden kan på understödstagarens ansökan och av särskilda skäl ändra ändamålet med och villkoren för understöd. Om det efter det att understödet har beviljats sker väsentliga förändringar i projektets art, omfattning och kostnader, kan nämnden på understödstagarens ansökan ändra sitt beslut om understöd. En ansökan som gäller ovan nämnda ändringar ska göras så fort som möjligt så att ett nytt beslut kan göras innan understödet används.

3.5 BLANKETTER
• Grundblankett A
• Bilageblankett K

3.6 BILAGOR
• Projektplan
• Projektets budget och finansieringsplan