Tomtansökan för företagstomter

Tomtansökan

Kommunens företagstomter ansöks med en ansökningsblankett. Information om tomternas utdelnings- och reserveringsprinciper kan läsas i Samhällsbyggnadsnämndens beslut 10.10.2013 § 226.

Tomtansökan företagstomt

Tomtreservering

Reserveringstiden för företagstomterna är ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Reserveringsavgiften är 50% av årsarrendet och gottgörs vid ingånget avtal. Reserveringsavgiften betalas före förfallodagen på den faktura som kommunen skickar. Reserveringen upphävs om reserveringsavgiften inte betalas senast på förfallodagen och tomten då på nytt ut att ansökas.

Ett reserveringsbeslut berättigar inte till påbörjande av byggarbeten, för det krävs bygglov.

Arrendering

För att få tomtens besittning måste ett arrendekontrakt ingås. Företagstomters arrendekontrakt kan undertecknas efter att bygglovsansökan har inlämnats till kommunen.

Den som arrenderar tomten får inte överlåta tomten vidare i obebyggt skick. Arrendatorn förbinder sig att inom tre (3) år från arrendetidens början till minst vattentaksskede uppföra en nybyggnad i enlighet med detaljplanen, byggnadsordningen och godkända ritningar.

Markundersökningar

Kommunen har inte gjort markundersökningar på tomterna. Markens beskaffenhet varierar på området, vilket bör beaktas vid byggandet. Arrendatorn skall utföra de markundersökningar som ansluter sig till byggnadsprojektet. Arrendatorn svarar för det sätt på vilket husgrunden anläggs.

Planbestämmelser

Sökande skall bekanta sig med planebeteckningar och bestämmelser före valet av tomt, för de påverkar vilken typ av byggnad som får byggas på tomten. Kvarterens planbeteckningar och bestämmelser skall följas. Tilläggsuppgifter fås från Korsholms kommuns byggnadstillsyn.