Anvisning för begäran om beslut gällande avgift inom hälsovården

Omprövningsmyndighet

Myndigheten som begäran om omprövning riktas till är vårdnämnden på adressen:

Besöksadress och postadress: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm.

Per e-post: hvc@korsholm.fi


Den som är missnöjd med beslutet gällande en avgift kan skriftligen begära om omprövning.

Begäran om omprövning får lämnas av den:

  • som beslutet riktar sig till eller
  • vars rättighet, skyldighet eller förmån direkt påverkas av beslutet (part).

Begäran om omprövning ska lämnas inom 30 dagar efter att beslutet delgivits.

En part anses, om inte annat visas, ha delgivits beslutet sju dagar efter att brevet har sänts.

Om det inte har sänts ett särskilt beslut i ärendet anses parten har delgivits beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att fakturan daterats. Om parten inom 30 dagar efter att fakturan delgivits har begärt en separat skriftlig anvisning gällande begäran om omprövning anses delgivningen emellertid ha ägt rum först sju dagar efter att den skriftliga anvisningen för begäran om omprövning har sänts.

Dagen för delgivning räknas inte in i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för tiden för begäran om omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen eller på en helgfri lördag får begäran om omprövning lämnas in på den första vardag som följer.

Om begäran om omprövning inte har lämnats in inom utsatt tid prövas begäran inte.

Begäran om omprövning ska lämnas skriftligen. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska anges:

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller,
  • till vilka delar omprövning begärs och
  • på vilka grunder omprövning begärs.

I begäran om omprövning skall dessutom uppges den persons namn, hemort, postadress och telefonnummer som söker omprövning. Om beslutet gällande omprövning kan delges elektroniskt ska även e-postadressen anges.