Klagomålshantering

Målsättningen inom socialvården är att erbjuda omsorg av hög kvalitet. En viktig del av kvalitetsutvecklingen är att ta olika synpunkter i beaktande. Genom att följa upp synpunkter och eventuella anmärkningar kan åtgärder vidtas och verksamheten förbättras.

Tillvägagångssätt

  1. Synpunkter framförs i första hand till den personal som de berör. Målsättningen är att man genom diskussion med berörda parter kommer överens om eventuella åtgärder eller förändringar.
  2. Om problemet inte kan lösas eller om det är fråga om ett större problem kan den ansvariga för enheten kontaktas.
  3. Om problemet ändå inte kan lösas eller det är fråga om en allvarligare förseelse kan chefen för äldreomsorgen, chefen för familje- och individomsorgen eller socialdirektören kontaktas. Vid behov kan anmärkningen göras skriftligt med blanketten Anmärkning inom socialvården. Anmärkningen besvaras skriftligen inom fyra veckor.
  4. Om problemet kvarstår eller inte kan lösas kan den som gjort anmärkningen vända sig till socialombudsmannen, som handhar ärenden som gäller klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
  5. Om man anser att handlandet eller förfarandet är lagstridigt, felaktigt eller otillbörligt kan man anföra klagomål över en organisation eller person. Klagomål anförs hos tillsynsmyndigheten, det vill säga Regionförvaltningsverket. Anvisningar och blankett finns på Regionförvaltningsverkets webbsida. Myndigheten tar upp till direkt behandling allvarliga ärenden, såsom misstanke om att ett allvarligt fel har skett i yrkesverksamheten. I övrigt uppmuntrar man till att ärendena behandlas i den verksamhet mot vilken missnöjet har riktats.

Socialombudsman

Socialombudsmannen har till uppgift att

  • bevaka klienternas rättigheter bland annat genom att informera klienterna om deras rättigheter
  • ge klienterna råd om tillämpningen av klientlagen
  • om det finns missnöje med det bemötande en klient fått, hjälper socialombudsmannen till med att framställa anmärkningar till den ansvariga personen på socialvårdens enhet eller till den ledande tjänsteinnehavaren

Socialombudsmannens tjänster är ordnade i samarbete med Vasa stad.

Socialombudsmannens kontaktuppgifter.