Service som stöder rörligheten

Service som stöder rörligheten ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak. I Korsholm ordnas grupptransport till dagcenterverksamhet samt till bad- och bastuservice.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas inom ramen för fastställt budgetanslag och enligt social och ekonomisk prövning. I första hand beviljas färdtjänst ensamstående ålderspensionärer som av olika orsaker inte kan använda allmänna kommunikationsmedel eller Byabussen, inte har egen bil eller anhöriga som kan skjutsa.

Kriterier för färdtjänst enligt socialvårdslagen

  • I första hand iakttas ekonomisk prövning som utgår från en inkomstgräns som årligen fastställs utgående från antal sökanden och budgetanslag. Även förmögenhetsprövning iakttas. Besparingarna får vara max 15 000 €. Sökanden med annan förmögenhet beviljas vanligen inte färdtjänst.
  • I andra hand iakttas social prövning då t.ex. någon har inkomster eller förmögenhet som överstiger kriterierna i punkt 1 men är i behov av färdtjänst på särskilda grunder.
  • Socialnämnden subventionerar resorna på så sätt att socialnämnden står för ca 70 % av kostnaderna. Priset per resa varierar beroende på var man bor i kommunen. Utgångspriset är beräknat från bostadsorten till Vasa enligt gällande taxa. I datasystemet vid taxicentralen finns det subventionerade priset insatt. Kunden betalar den överstigande delen av resekostnaden som självrisk.
  • Antalet resor som beviljas utgår från behov. Vanligen beviljas en tur-returresa per månad. I enstaka fall kan fler resor beviljas på grund av särskilda orsaker. Fler resor kan beviljas om det ryms inom anslaget.