Servicehandledarna

Servicehandledning och servicerådgivning, kl. 9.00–11.00.

Smedsby-Böle, Södra och Östra Korsholm, Solf
tfn 06 327 7590

Norra Korsholm, Kvevlax, Replot-Björköby
tfn 06 327 7591

Servicehandledaren erbjuder information och handledning om service och tjänster för äldre. Servicerådgivningen handleder kunderna till rätt serviceformer. Rådgivningen är avgiftsfri.

Servicehandledaren kontaktas i frågor som berör:

  • stödtjänster som ges i hemmet, t.ex. måltidstjänster, trygghetstelefon
  • hemservice
  • serviceboende
  • privata tjänster, t.ex. städtjänster
  • organisationers tjänster
  • frågor som gäller boende, rehabilitering och förmåner
  • idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet

Behov av stödtjänster eller hemservice kräver vidare utredning. Servicehandledaren gör ett hembesök och kartlägger klientens behov med hjälp av RAI-utvärderingsinstrumentet. På basen av RAI-bedömningen görs en vård- och serviceplan upp tillsammans med klienten och anhöriga.

Servicehandledaren beviljar hemservice och stödtjänster enligt klientens behov och kontaktar därefter hemservicegruppen i aktuellt distrikt. I brådskande fall ska behovet av tjänster bedömas genast. Då klienten eller en anhörig tar kontakt gör servicehandledaren en bedömning av situationens brådskandegrad och behovet av hembesök. Om behovet är brådskande beviljas service genast och hemservicegruppen kontaktas.