Service till funktionshindrade

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Social och krisjour 06 218 9555

  • Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
  • Öppet dygnet runt.

Personer med funktionsnedsättning som är bosatta i Korsholm har rätt att få de tjänster som de behöver på samma grunder som de övriga kommuninvånarna. De kan dock på grund av sin skada eller sjukdom behöva andra tjänster för att underlätta livet. Målsättningen med tjänsterna är att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som funktionsnedsättningen medför. Tjänsterna utgår från det behov som följer av sjukdomen eller skadan.

Korsholm tillhandahåller servicen genom att själv ordna den eller genom att upphandla den av privata serviceproducenter.

Socialarbetaren står till tjänst med handledning, tilläggsinformation och rådgivning i ärenden gällande service och tjänster till personer med funktionsnedsättning. Vid behov gör socialarbetaren hembesök för att kartlägga personens situation eller för att sammanjämka flera tjänster. Beslut om tjänsterna fattas individuellt i enlighet med lagstiftningen.

Kontaktuppgifter