Ändringsarbeten i bostaden, maskiner, anordningar och redskap

Ändringsarbeten i bostaden beviljas personer med svår funktionsnedsättning. I fråga om ändringsarbeten i bostaden anses som person med svår funktionsnedsättning den som har särskilda svårigheter att röra sig och i övrigt klara sig i sin varaktiga bostad. Kommunen ska ersätta en person med svår funktionsnedsättning för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostad samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden om dessa åtgärder med hänsyn till funktionsnedsättningen eller sjukdomen är nödvändiga för att personen ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Exempel på ändringsarbeten kan vara att bredda dörrar, att bygga ramper, omändringsarbeten i WC och badrum, ändringsarbeten i belysningen och övriga nödvändiga omändringar i personens varaktiga bostad för att anpassa bostaden till de  behov som funktionsnedsättningen medför. 

Exempel på redskap, maskiner och anordningar som hör till bostaden och som ersätts är lyftanordningar och dörranordningar. En del av maskinerna och anordningarna i anslutning till ändringsarbeten i bostaden kan beviljas med nyttjanderätt.

Till ändringsarbeten i bostaden anses också höra att planera ändringsarbetena och att avlägsna hinder i bostadens närmaste omgivning.

För grundrenoveringar beviljas inte understöd. En ansökan om grundrenovering av bostäder för personer med funktionsnedsättning och äldre kan ansökas via kommunens byggnadstillsyn.