Anpassningsträning och hjälpmedel

Anpassningsträning

Anpassningsträning kan beviljas personer med funktionsnedsättning och närstående personer. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning, Anpassningsträning kan ordnas i form av olika kurser eller vara individuell. Anpassningsträning kan t.ex. vara boendeträning, handledning i rörelsefärdigheter, punktskrift och kurser som ordnas för att förbättra den sociala funktionsförmågan.

Anpassningsträning beviljas utifrån behovsprövning och de anslag som har reserverats för ändamålet.

Hjälpmedel

Redskap, maskiner och anordningar som en person med funktionsnedsättning behöver i sina dagliga funktioner och som är andra hjälpmedel än de som ingår i den medicinska rehabiliteringen kan ersättas eller ställas till förfogande. Sådana hjälpmedel kan exempelvis vara: bil, hushållsmaskiner, redskap för fritiden.

Ersättning för kostnader som uppkommer vid anskaffningen av dessa hjälpmedel beviljas personer som på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom behöver hjälpmedlen för att röra sig, kommunicera och på egen hand klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. Av kostnader ersätts hälften.

Kommunen ersätter endast skäliga och nödvändiga kostnader för sådana hjälpmedel som en persons funktionsnedsättning eller sjukdom ger upphov till. Tjänsterna beviljas utifrån behovsprövning och enligt de anslag som har reserverats för ändamålet.

Ersättning kan sökas inom ett halvt år efter det att kostnaderna har uppkommit.

Kommunen ansvarar för att ett redskap eller en anordning kan tas i bruk och för kostnader som ibruktagandet ger upphov till. Personen med funktionsnedsättning ansvarar för direkta driftskostnader.