Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas personer med svåra funktionsnedsättningar som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sina funktionsnedsättningar eller sjukdomar inte kan anlita offentlig kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter. Färdtjänst kan beviljas för arbets- eller studieresor samt för resor som hör till det dagliga livet (t.ex. uträttande av ärenden och rekreation).

Vid bedömningen av färdtjänstbehovet är det funktionsnedsättningens påverkan på personens förmåga att kunna använda sig av allmänna kommunikationsmedel som är avgörande. Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel, få bussturer eller avstånd till busshållplats är alltså inte faktorer som i sig berättigar till färdtjänst. Vid bedömningen av färdtjänstbehovet enlig handikappservicelagen beaktas inte den sökandes inkomst eller sociala förhållanden.

Så görs ansökan

Kontakta läkaren och be om ett läkarintyg för färdtjänst enligt handikappservicelagen. Skicka intyget till socialvårdstjänsterna i Korsholm, Centrumvägen 4, 65 610 Korsholm. Efter att läkarintyget kommit in tar socialarbetaren kontakt och ett datum för hembesök bokas in. Under hembesöket diskuteras den sökandes situation och ansökningsblanketten fylls i. Ansökningsblanketten kan även fås i förväg från socialarbetaren eller från kommunens hemsida.