Personlig assistent

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en person med svår funktionsnedsättning har behov av hemma eller utanför hemmet;  i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet och i upprätthållande av sociala kontakter.

För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att  personen har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. Kommuner har dock inte särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om personen inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

När det gäller att ordna personlig assistans anses som person med svår funktionsnedsättning den som till följd av ett långvarigt eller framskridande funktionsnedsättning eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepande gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av dagliga sysslor, arbete och studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och upprätthållande av sociala kontakter och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionsnedsättningar som har samband med normalt åldrande.

Personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier ska ordnas i den utsträckning det är nödvändigt för en person med svår funktionsnedsättning. I fråga om fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och upprätthållande av sociala kontakter bör personlig assistans ordnas minst trettio timmar per månad.