Tjänster enligt handikappservicelagen

Tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ges personer som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. En förutsättning är att personen i fråga inte får tillräckliga och lämpliga tjänster eller förmåner med stöd av en annan lag.

Av servicen är en del avsedd endast för personer med svår funktionsnedsättning såsom;

  • ändringsarbeten i bostaden och redskap och anordningar i bostaden
  • personlig assistans
  • färdtjänst
  • serviceboende
  • dagverksamhet

En del av servicen gäller alla personer med funktionsnedsättning. Då ordnas tjänsterna enligt behovsprövning och de anslag som har reserverats för ändamålet;

  • redskap, maskiner och anordningar som behövs i de dagliga funktionerna
  • anpassningsträning
  • hjälpmedel
  • ersättning för extra kostnader för kläder

För service och stöd gäller en fortlöpande ansökningstid. Man ska ansöka om förmåner inom sex månader räknat från dagen då kostnaderna uppstod. Till ansökan bifogas ett utlåtande av läkare eller annan sakkunnig. Av utlåtandet ska framgå personens funktionshinder samt de olägenheter skadan eller sjukdomen orsakar i förhållande till livsmiljön eller de sociala förhållandena samt i relation till den tjänst som ansökan gäller.