Tjänster enligt specialomsorgslagen

Specialomsorger om utvecklingsstörda är avsedda för personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan erhålla de tjänster som han eller hon behöver.

Specialomsorgen handhas av Kårkulla samkommun och Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä i samråd med kommunen. För personer med utvecklingsstörning finns följande serviceformer:

  • dagverksamhet
  • boende
  • öppenvårdstjänster
  • anstaltsvård

Ledargruppen för specialomsorgen beslutar om tjänster och service som kommunen producerar själv enligt specialomsorgslagen. Dessa tjänster är främst rehabiliterande dagvård, morgon- och eftermiddagsvård för skolelever och korttidsvård köpt av privata serviceproducenter. Ledargruppen är tillsatt av socialnämnden.


Se också

Kårkulla samkommun

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Vänskapskortsverksamheten