Social rehabilitering

Med social rehabilitering avses intensifierat stöd för att stärka den sociala funktionsförmågan, förhindra marginalisering och främja delaktighet. Social rehabilitering är en sektorövergripande verksamhet.

Social rehabilitering omfattar

  • utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet och vid behov uppgörande av serviceplan
  • rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster
  • träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer
  • gruppverksamhet och stödjande av social interaktion
  • andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering

Social rehabilitering för unga personer

Sociala rehabilitering för unga kan bestå av att personen får lära sig färdigheter som behövs i det vardagliga livet eller att personen på förhand tränar på sådana färdigheter som behövs i utbildning eller arbete. Målsättningen är att den unga stöds att få en arbetsplats, arbetsprövningsplats, studieplats, ungdomsverkstadsplats eller rehabiliteringsplats och att avhopp förebyggs. För den unga utses en kontaktperson.Vid behov kan även missbrukarvård och/eller mentalvård kopplas in.