Barnskydd

Barnskyddet består av förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder, omhändertagande och vård utom hemmet.

Först och främst är vårdnadshavarna ansvariga för sina barn. Alla föräldrar och vuxna som kommer i kontakt med barn har också skyldighet att skydda barnen. Rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård, dagvården, skolans psykosociala elevvård och skolhälsovården samt ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder samtidigt som de ofta är de första som märker behovet av dessa åtgärder.

Enligt barnskyddslagen skall socialmyndigheterna i kommunen stödja familjen, barnet eller den unga med åtgärder inom den öppna vården, om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar barnets eller den ungas hälsa och utveckling eller om barnet eller den unga genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling. Kommunen skall ordna tillräckligt ekonomiskt stöd för familjer som har ekonomiska problem eller bostadsproblem och avhjälpa bristerna i boendeförhållandena. Egentliga barnskyddsåtgärder vidtas först om situationen inte avhjälps på det här sättet.

Stödåtgärderna inom den öppna vården skräddarsys individuellt enligt barnets och familjens behov och enligt den rådande situationen. Vid behov kan familjen få en stödperson eller en stödfamilj.

Som stödåtgärder inom den öppna vården kan barnet kortvarigt placeras i institutionsvård eller i vård utom hemmet utan omhändertagande, om familjens situation antas bli bättre inom en kort tid. Även hela familjen kan få rehabilitering vid till exempel en vårdinstitution för missbrukare. Andra stödåtgärder är till exempel rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, hemservice, dagvård och terapitjänster. Dessutom kan man hjälpa barnet och den unga i samband med skolgången, fritidsintressen och yrkesvalet och vid anskaffning av bostad.

Stödåtgärderna inom den öppna vården förutsätter samtycke av vårdnadshavaren och barn som fyllt 12 år.

Omhändertagande och vård utom hemmet tillgrips endast om förhållandena i hemmet eller barnets eget beteende allvarligt hotar att äventyra barnets hälsa eller utveckling och om stödåtgärderna inom den öppna vården visat sig vara otillräckliga eller om de inte är möjliga eller ändamålsenliga. Dessutom skall omhändertagandet bedömas motsvara barnets bästa.

Omhändertagandet kan vid behov göras mot föräldrarnas vilja. Barnet placeras i fosterhem, familjehem eller skolhem.

Barnskyddsanmälan

Alla kan göra barnskyddsanmälan om ett barn eller ungdom är i behov av hjälp genom att kontakta kommunens socialarbetare.

Kontaktuppgifter