Familjearbete

Familjearbete är en förebyggande och reparerande del av barnskyddsarbetet och fokuserar på tidigt stöd till barnfamiljer. Alla familjer kan drabbas av olika problem eller kriser. För en del familjer kan motgångarna bli ohanterliga. Familjearbetaren ger stöd och handledning i frågor som verkar svåra för familjen. Man utgår från barnets bästa men strävar till att stöda familjen som helhet samt se till familjemedlemmarnas individuella behov. Man strävar till att hitta och stärka familjens egna resurser för att de i fortsättningen ska klara sig självständigt.

Familjearbetet utförs i familjens eget hem eller i näromgivningen. Familjen och socialarbetaren diskuterar alltid först behovet av familjearbete och därefter görs arbetsplan och målsättning upp. Familjearbetaren kan sägas vara en stödperson som finns med en kort tid i familjens liv.

Familjearbete

  • stöder föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • stöder i krävande livssituationer
  • ger råd i spädbarns- och barnuppfostringsfrågor
  • hjälper med planeringen av rutiner och ekonomi
  • stöder och hjälper familjer, ensamstående och ungdomar i vardagen