Faderskapsärenden

Släktskapet mellan ett barn som fötts utom äktenskap och barnets far fastställs antingen genom att fadern erkänner faderskapet eller genom att faderskapet fastställs vid domstol.

Erkännandet av faderskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Vart tredje barn föds i ett samboförhållande. I de här familjerna är det oftast klart vem barnets biologiska far är och den samboende fadern vill erkänna sitt faderskap. I sådana fall behövs inte ett separat besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts. Föräldrarna får information om hur erkännandet går till i samband med att de besöker mödrarådgivningen. Erkännandet kan utföras efter att graviditeten varat i mer än 30 graviditetsveckor. Ett faderskap som erkänts före barnets födelse kan återkallas inom 30 dagar efter barnets födelse genom att detta meddelas barntillsyningsmannen. Efter tidsfristen på 30 dagar behandlar barnatillsyningsmannen ärendet och överför ärendet till magistraten.

Erkännandet av faderskap gäller inte gifta par eftersom faderskapet då bestäms på grundval av moderns äktenskap.