Underhåll för barn

Underhållsbidrag

Barn har enligt lag rätt till tillräckligt underhåll. Barnets föräldrar svarar för barnets underhåll efter sin förmåga och tills barnet fyller 18 år.

Sörjer inte föräldern på annat sätt för barnets underhåll eller bor barnet inte varaktigt tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag skall betalas till barnet. Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller dom. Barnatillsyningsmannen bistår vid uppgörande av underhållsavtal.

Kontaktuppgifter

Underhållsstöd

Underhållsstöd betalas till ett barn vars underhållsskyldiga förälder har försummat att betala underhållsbidrag eller inte klarar av att betala det. Underhållsstöd betalas också till ett barn om faderskapet inte har kunnat fastställas. Likaså betalas underhållsstöd om underhållsbidragets belopp fastställts till ett mindre belopp än beloppet för underhållsstöd på grund av den underhållsskyldiges bristande betalningsförmåga. Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om beviljandet och utbetalningen av underhållsstöd.

Se mer på FPA:s sida om underhållsstöd.