Hemservice åt barnfamiljer

Hemservice ges enligt behov till barnfamiljer som behöver hjälp och stöd i vården och fostran av barn eller skötseln av hemmet. Servicen är målinriktad, planmässig och tidsbunden och går ut på att ge stöd i föräldraskapet och i vardagen. Målet är att stärka familjens egna resurser. Hemservice till barnfamiljer ges för att trygga ett barns hälsa eller utveckling.

Hemservice beviljas då funktionsförmågan är nedsatt eller i särskilda familje- och livssituation. Detta kan exempelvis vara:

 • Sjukdom eller skada hos förälder eller barn.
 • Förlossning eller graviditet.
 • Familjen har ett handikappat barn, tvillingar eller vården om en vuxen anhörig.
 • Utmattning.
 • Föräldrarna separerar.
 • Den ena föräldern är i fängelse.
 • En familjemedlem avlider.
 • En annan anhörig eller närstående drabbas av en svår sjukdom eller går bort.

Servicen är avgiftsbelagd. För tillfällig hemservice uppbärs en avgift på 11 euro/timme. Vid flera besök under samma dag räknas avgiften ut från den sammanlagda tiden. 

Hemservice beviljas inte i följande fall:

 • För vården av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn.
 • Enbart för städning.
 • Långvarig och daglig vård av ett barn.
 • På grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer.
 • Vid behov av personlig assistans.
 • För att skjutsa barn t.ex. till/från dagis eller eftis.

Mer information fås från

Servicehandledaren
tfn 06 327 7591

Om din familjs hjälp- eller stödbehov inte kan tillgodoses genom hemservice till barnfamiljer kan du kontakta socialarbetarna.

Kontaktuppgifter till socialarbetarna i barn- och familjeteamet