Socialvård till barnfamiljer

Socialt arbete är arbete som stöder förändring och som syftar till att tillsammans med barnet, familjen och andra viktiga personer lindra svårigheter i en livssituation, stärka individens och familjens egna handlingsmöjligheter och öka deras delaktighet.

När ett barn eller en familj behöver stöd ges det i första hand som tjänster enligt socialvårdslagen. Barnet eller föräldrarna kan själv ta kontakt för en bedömning av servicebehovet. Kontakt kan också tas tillsammans med tex. en hälsovårdare, kurator eller någon annan som har märkt att det finns ett stödbehov. Först om de familjetjänsterna av olika orsaker inte är tillräckliga kan barnet bli klient inom barnskyddet. Målet är alltid att stöda barnet och familjen och beakta barnets bästa.

Socialarbetaren ger rådgivning och handledning och hjälper och stöder familjen att hitta rätt stödformer och tjänster. Socialarbetaren gör en kartläggning av barnets och familjens situation och stödbehov och samordnar olika social- och hälsovårdstjänster för barnet eller familjen. Vid behov gör socialarbetaren och familjen tillsammans upp en serviceplan. Utgående från kartläggningen och serviceplanen kan socialarbetaren bevilja olika socialtjänster. Socialtjänsterna kan vara t.ex. familjearbete, hemservice för barnfamiljer, stödperson eller stödfamilj, socialhandledning, kompletterande utkomststöd eller andra stödformer.

Kontaktuppgifter