Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård är en lagstadgad socialservice som handhas av kommunen, inom ramen för reserverade budgetanslag.

Med närståendevård avses vård av en hemmaboende äldre, handikappad eller sjuk person med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode för närståendevårdaren samt service och stöd som ges till både den vårdbehövande och till vårdaren.

Att ansöka om stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård kan beviljas ifall en person p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, långtidssjukdom, handikapp eller motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg, som är möjligt att ordna i hemmet.

Ansökan om stöd för närståendevård görs skriftligt med en särskild blankett och ansökan skickas till ledaren för närståendevården. Innan stöd för närståendevård beviljas uppskattas vårdbehovet genom att klienten besöks i hemmet. Alla som ansökt om stödet får ett skriftligt beslut som kan överklagas. Om stödet beviljas ingår kommunen och vårdaren ett uppdragsavtal, till vilket en vård-och serviceplan bifogas. I planen specificeras vårdbehovet samt hur detta tillgodoses.

Ansökan samt bilagor sänds till: 
Korsholms kommun, ledaren för närståendevården, Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Korsholm

Vårdarvodet

Behovet av vård och omsorg utreds individuellt och vårdarvodet utbetalas utgående från hur bindande och krävande vården är, d.v.s. dygnetruntvård eller fortlöpande daglig vård.

Vårdarvodet betalas månatligen till vårdaren. Arvodet är en skattepliktig inkomst och vårdarens pensionsskydd fastställs i lagen om kommunala pensioner. Kommunen tecknar en försäkring åt vårdaren i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring.

Närmare information ger ledaren för närståendevård, Heidi Hakala-Öman, tfn 327 7229. Telefontid kl. 8.30–10.30.