Servicesedel inom närståendevård

Vem kan anhålla om servicesedel?

En närståendevårdare, som har ett uppdragsavtal med kommunen, kan välja servicesedel för att köpa ändamålsenlig service åt vårdtagaren under sin lagstadgade ledighet. På så vis ges närståendevårdaren större valmöjlighet att ordna sin ledighet.

Socialnämnden har beslutat att servicesedeln tas i bruk från 1.5.2012 (22.3.2012, § 13). Ledigheten kan beviljas i form av en servicesedel för varje lagstadgat ledigt dygn (§ 4 mom 1 i lagen om stöd för närståendevård).

Servicesedelns värde är 120 euro och den omfattar vård och omsorg av vårdtagaren. Kommunen ersätter inte serviceproducentens resekostnader eftersom serviceproducenten kan göra avdrag för dem.

Hur fungerar en servicesedel?

  • Ledaren för närståendevården beslutar om beviljande av servicesedlar inom ramen för vårdtagarens serviceplan och tillgängliga budgetanslag.
  • Närståendevårdaren väljer om hon/han vill använda sig av servicesedeln eller om servicen ska ordnas på annat sätt. Kommunen beslutar i sista hand hur vården ska ordnas.
  • Närståendevårdaren väljer i samråd med vårdtagaren en av de godkända serviceproducenterna, kontaktar producenten och kommer överens om de praktiska arrangemangen.
  • Närståendevårdaren kan använda delar av en servicesedel eller spara servicesedlar och kombinera dessa till en längre ledighet. Servicesedlarna kan inte beviljas i förskott och de ska användas inom det kalenderår som rätten till ledigheten har tjänats in.

Hur går jag till väga?

  1. Du som är närståendevårdare med rätt till lagstadgad ledighet och som vill börja använda servicesedlar; kontakta ledaren för närståendevården.
  2. När du fått ett skriftligt beslut om att servicesedlar beviljats kan du kontakta någon av de godkända serviceproducenterna. En lista över dessa bifogas beslutet.
  3. Serviceproducenten gör upp ett avtal med vårdtagaren/närståendevårdaren när servicen inleds.
  4. Vårdtagaren betalar ingen klientavgift vid användningen av servicesedlar. Serviceproducenten fakturerar kommunen för de använda timmarna när servicen är utförd.

Lista över godkända serviceproducenter (på finska). Svensk information fås av ledaren för närståendevården, tfn 327 7229.