Utkomststöd

Det grundläggande utkonststödet beviljas av FPA.

Utkomststödet är avsett att trygga utkomsten i situationer då lönen, arbetslöshets-, pensions-, eller sjukdomsskyddet eller andra inkomster inte räcker till för rimliga levnadskostnader. Utkomststödet är en lagstadgad rättighet. Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom, eller på något annat sätt (2 § i lagen om utkomststöd).

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Kommunen beviljar fortfarande kompletterande och förebyggande utkomststöd. För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska beslut om grundläggande utkomststöd ha fattats av FPA.

Med kompletterande utkomststöd täcks särskilda utgifter som förorsakas av personens eller familjens särskilda förhållanden.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja personens och familjens sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga social utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.