Byte av hälsostation

Du har möjlighet att välja din egen hälsostation bland alla hälsostationer i Finland. Du kan byta hälsostation genom att lämna in en anmälan eller skicka den per post till den nya hälsostationen. Du kan börja uträtta dina ärenden på den nya hälsostationen tre veckor efter att anmälan lämnats in eller fyra veckor efter att anmälan postats. Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet.

I och med att du byter hälsostation förflyttas också läkar- och vårdartjänsterna, förnyelsen av recept och utdelning av vårdmaterial. Du kan inte välja en specifik läkare eller vårdare, men önskemål får framföras. Speciellt i fråga om vård av långtidssjuka strävar vi efter att kommuninvånaren vårdas av samma läkare och vårdare.

Du får också utnyttja en hälsovårdscentrals tjänster i någon annan kommun om du på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak regelbundet eller under en längre tid vistas där. Du behöver en vårdplan som utarbetats av din egen hälsostation och enligt vilken du får tjänster i den andra kommunen. Du ska göra en anmälan om servicebehovet till hälsovårdscentralen på den ort där du tillfälligt är bosatt minst tre veckor innan ditt besök.

Vid brådskande fall kan du fortsatt utnyttja hälso- och sjukvårdstjänsterna på vilken ort som helst.