Rätt till information

Information om hur personuppgifter behandlas inom Samarbetsområdet för primärhälsovården i Korsholm och Vörå.

Personuppgiftsansvarig är vårdnämnden, som företräds av vårddirektören.  

För att kunna ge den vård och service som befolkningen har rätt till behöver samarbetsområdet olika typer av personuppgifter. Samarbetsområdet följer gällande lagstiftning.

Vilken information finns i vårt register och varifrån kommer den?

Personuppgifter och kontaktuppgifter samt uppgifter om närmaste anhöriga. Information om invånare fås från befolkningsregistret och kompletteras med uppgifter som man får av patienten eller dennes representant. Om patienten inte bor inom samarbetsområdet är det patienten själv som ger uppgifterna.

I hälso- och sjukvårdens olika register finns information om förebyggande vård, patientens sjukdom, undersökningsresultat (laboratorie- och röntgenundersökningar), medicinering och vård samt uppföljning. Där kan också finnas information från andra vårdinrättningar, t.ex. kopior om vård som getts på andra sjukhus.

Vår web-sida, t.ex. Tidsbokningen, samlar inte in användarens personuppgifter. Användaren kan uppge sina kontaktuppgifter om hen önskar svar efter respons eller annan kontakt. Responsen arkiveras i vårt administrativa arkiv (Tweb).

Varför samlar vi in uppgifter?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna ge vård och service, kontakta i vårdärenden och för fakturering.

Var finns uppgifterna och hur hanterar vi dem?

Alla uppgifter finns i patientregistret och är sekretessbelagda. Personal som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt och den gäller även efter att arbetsförhållandet upphört. Personalen får bara använda uppgifterna då arbetet förutsätter det. Beroende på arbetsuppgifterna har personalen olika rättigheter för att komma åt information och det är i efterhand möjligt att följa upp vem som öppnat journalerna.

Beslut och hantering av personuppgifter som inte härrör sig till vården eller servicen arkiveras i  ärendehanteringssystemet, Tweb. Här finns också all ärendehantering som hör till vårdnämnden.

Pappersdokument som innehåller patient-/personuppgifter och röntgenbilder som ska sparas, förvaras i låsta arkivutrymmen.

För att det dagliga arbetet ska löpa kan enheterna behöva ha tillfälliga namnlistor på patienter innehållande t.ex. återkommande stöd- och vårdåtgärder, kontroller och medicinering. De här listorna förstörs efter att de inte längre används.

Hur får jag veta vilka uppgifter som finns sparade om mig? Hur gör jag om uppgifterna är felaktiga?

Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns sparade om dig utom i de fall när utlämnandet av uppgifterna kan anses medföra allvarlig fara för din hälsa eller vård. Du kan antingen läsa dem på plats tillsammans med patientombudsmannen eller fylla i blanketten begäran om journalkopior.

Om det har sparats felaktiga eller onödiga uppgifter i journalen kan du använda blanketten rättelse av felaktiga uppgifter för att begära att det felaktiga/onödiga rättas.

Du kan också begära att få uppgifter om vem som har använt din journal samt till vem dina uppgifter har överlämnats med en skriftlig begäran om upplysning om användarlogguppgifter förknippade med patientregister. Om du efter att ha fått dessa logguppgifter anser att dina uppgifter har använts eller lämnats ut utan tillräckliga grunder kan du genom att fylla i blankett begäran om utredning av handläggning av egna personuppgifter begära att en process för övervakning av användning ska inledas.

Kan jag begära att personuppgifter raderas? Kan jag vägra att mina personuppgifter behandlas?

Personalen inom hälso- och sjukvården är enligt lag skyldig att göra journalanteckningar. Om informationen har betydelse för vården eller servicen får den inte raderas. Patienten kan inte heller neka till att uppgifterna behandlas

Vad händer om mina personuppgifter missbrukas?

Om det kommer fram att dina personuppgifter har kommit i fel händer är vi skyldiga att informera dig omgående. Allt missbruk av personuppgifter som kommer till vår kännedom utreds och allvarliga fall anmäls till polis och vid behov till dataombudsmannens byrå.

Överförs mina uppgifter till en annan organisation?

Dina hälso- och sjukdomsuppgifter skickas till en annan organisation om en remiss görs för vidare vård. Efter ett besök eller en vårdperiod skickas ofta en kopia på anteckningen till den som gjort remissen.

Olika myndigheter kan behöva utlåtanden av t.ex. läkare eller socialarbetare. Uppgifterna ges i så fall utifrån den lagstiftning som gäller och efter skriftlig begäran

Vi har också skyldighet att ge vissa uppgifter vidare till andra myndigheter, de används då för olika typer av statistik, tex THL (Institutet för hälsa och välfärd). En stor del av uppgifterna inom hälso- och sjukvården överförs till det nationella patientdataarkivet, Kanta, för att patienten själv och andra vårdinstanser ska kunna ta del av uppgifterna elektroniskt.

Uppgifter som överförs till en annan organisation är alltid sekretessbelagda.