Gemensam och individuell elevhälsa

Elevhälsan indelas i en gemensam del och en individuell del. Den gemensamma elevhälsan syns i skolvardagen som gemensamma aktiviteter under skoldagen. Dessa aktiviteter ska göra så att alla elever mår bra både i kroppen och i knoppen. I skolan jobbar man hela tiden för att ha ett gott samarbete mellan skolan och elevernas hem.

I varje skola finns en elevvårdsgrupp som ska samarbeta och stödja skolpersonalen i deras arbete i klasserna. Elevvårdsgruppen har även till uppgift att fundera på hela skolans mående och hur man på bästa sätt kan stödja alla elever. Alla som arbetar i skolan har ansvar för att eleverna ska ha det bra i skolan. Elevvårdsgruppen jobbar förebyggande. Det innebär att man försöker förhindra att problem uppstår. Gruppen diskuterar hälsa, mående, inlärning, ansvar, skolmiljö, trygghet etc. Varje skola har en elevvårdsplan där man kan läsa hur elevhälsan i din skola ska ordnas.

En lugn miljö i skolan ger alla arbetsro. Varje skola har egna ordningsregler. De är till för att öka trivseln i skolan. Den gemensamma elevhälsan ansvarar för att skolan fungerar i kris-, problem- och olyckssituationer.

Skolans rektor har ett helhetsansvar för elevhälsan i skolan.

Individuell elevhälsa

Som elev kan man få hjälp från skolhälsovården, skolpsykologen eller skolkuratorn. Det finns även möjlighet att få stöd från en expertgrupp som består av personal från skolan och ibland bjuds även andra personer in som kan hjälpa till. Skolkuratorer, skolhälsovårdare och skolpsykologer kan man träffa ensamma eller med en kompis om man vill. Det är frivilligt att komma på stödsamtal.

Styrgruppen för elevhälsan

Elevhälsans styrgrupp har som uppgift att leda, utveckla och utvärdera både den gemensamma och individuella elevhälsans arbete i Korsholm. Alla elever i kommunen har rätt att får samma service. Styrgruppen ger riktlinjer för hur elevhälsans ska ordnas i skolorna. I styrgruppen sitter representanter för skolan, socialen, skolhälsovården o.s.v. Gruppen är mångprofessionell. Det innebär att personal från olika områden är med i gruppen, så som småbarnspedagogiken, skolhälsovården, socialt arbete o.s.v.