Beredskap för strömavbrott

Vintern 2022-2023 uppmanas finländare att förbereda sig på strömavbrott orsakade av elbrist. Målsättningen är att kommunens verksamhet påverkas så lite som möjligt vid ett eventuellt strömavbrott.

Elbrist uppstår när mer el används i Finland än vad som produceras eller importeras. Om minskad förbrukning och andra insatser inte räcker till kan man med hjälp av cirkulerande kortvariga strömavbrott förebygga ett potentiellt långvarigt strömavbrott i hela Finland.

Trafik och vattendistribution under strömavbrott

Under ett strömavbrott är områdets trafikljus och gatubelysning ur funktion. Då följer man väjningsplikten enligt trafikmärkena. Man bör vara extra försiktig i trafiken och hålla rätt hastighet på vägen. Det lönar sig också att bära reflexer och se till att cykelns belysning fungerar.

På vattenverken och vid renvattenpumpstationerna finns reservkraft att tillgå, därför fungerar vattendistributionen under elavbrott. Invånarna uppmanas ändå undvika att använda vatten under avbrotten så att avloppsvattenflödena inte belastar avloppspumpstationerna för mycket. Avloppspumpstationerna saknar nämligen reservkraft.

För att avloppsvatten inte ska hamna i fastigheters källare, i vattendrag och i terrängen, uppmanas alla med kommunal avloppsanslutning att undvika att duscha, bada, diska, tvätta kläder och spola toaletten under ett strömavbrott.

Kom ihåg dessa saker under strömavbrott och när du sparar el:

  • Undvik att använda vatten redan en halv timme före planerade strömavbrott samt under dessa för att inte producera avloppsvatten
  • Försäkra att temperaturen inte sjunker under noll och vattenmätaren fryser i vattenmätarutrymmet.

Vattentjänstverkets jour

Korsholms vattentjänstverk har beredskap 24h/dygn och dejourer står till förfogande utanför normal tjänstetid på följande nummer:

Fastlandet: 050 380 2020
Replot–Björköby–Köklot: 044 727 7355 eller 044 727 7329

Länk till Vattentjänstverkets kontaktuppgifter under normala tjänstetider.

Kontrollera din egen beredskapsnivå

Kontrollera om din egen beredskapsnivå är tillräcklig, också då det gäller vatten.

Länk till beredskapssajten 72 timmar: 72timmar.fi

På Fingrids webbplats kan man i realtid följa läget för elnätet i Finland.

Länk till Fingrids webbplats (informationen finns enbart på finska):

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/