Bidrag

Korsholms kommuns understöd. De verksamhetsbidrag som tidigare delades ut från kommunstyrelsens budget delas numera ut via välfärdsutskottet.

Välfärdsutskottet
Understöd för byautveckling

Välfärdsutskottet

Bidrag som kan sökas under tiden 14.2–15.3.2022 klockan 16!

Verksamhetsbidrag – kan beviljas föreningar registrerade i Korsholm

  • verksamhetsbidrag för allmännyttig verksamhet
  • verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
  • verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet
  • verksamhetsbidrag för kulturverksamhet

Projektbidrag – kan beviljas föreningar (även oregistrerade), sammanslutningar eller arbetsgrupper i Korsholm vars huvudsakliga uppgift är kulturverksamhet.
Kultur- och konstnärsstipendium – kan sökas av yrkesverksamma konstnärer och andra seriösa och ambitiösa konst- och kulturutövare som är bosatta i Korsholm.
Driftsbidrag för föreningshus – kan beviljas ungdoms- eller hembygdsförening med fastighet som ägs och drivs i egen regi. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Bidrag som kan sökas senast 23.4.2022 klockan 16!

Skötsel av skidspår – kan beviljas för föreningsägda skidspår i Korsholm.

Skötsel av rinkar och isbanor – kan beviljas för föreningsskötta rinkar och isbanor i Korsholm.

Bidrag som kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.11 klockan 16!

Kartbidrag – kan beviljas för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt föreningar med orienteringsverksamhet.

Läs mer och ansök om välfärdsutskottets bidrag

Om sista ansökningsdag är lördag eller helgdag ska ansökan inlämnas senast därpå följande vardag klockan 16.

Understöd för byautveckling

Framtids- och utvecklingssektionen beviljar byautvecklingsunderstöd under 2022. Understödet riktas till investeringar eller som komplement till redan existerande finansieringskällor i större projekt som utmynnar i en investering.

Maximibeloppet är 10 000 euro per projekt och sammanlagt finns 50 000 euro i budgeten. Understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar registrerade i Korsholm eller som har verksamhet i kommunen. Understöd för byautveckling beviljas i första hand för projekt i de byar som inte är definierade som kommundelscentrum. Som delcentrum räknas Solf, Helsingby, Smedsby, Kvevlax, Karperö och Replot. Vi uppmanar ändå alla projekt att lämna in en ansökan.

Understödet kan sökas två gånger under året, förutsatt att medel finns kvar för en andra omgång.

Ansökan

Ansökningar lämnas in senast 15.3 klockan 16 elektroniskt eller per post till

Korsholms kommun, registraturen
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Försenade ansökningar förkastas.

Förfrågningar

Näringslivschef Matias Båsk
050 518 1154, matias.bask@korsholm.fi

Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala
044 727 1210, mikael.alaviitala@korsholm.fi