Bidrag

Korsholms kommuns understöd. De verksamhetsbidrag som tidigare delades ut från kommunstyrelsens budget delas numera ut via välfärdsutskottet.

Bidrag som kan sökas från Välfärdsutskottet

Läs mer och ansök om välfärdsutskottets bidrag

Verksamhetsbidrag

  • för allmännyttig verksamhet
  • för barn- och ungdomsverksamhet
  • för idrottsverksamhet
  • för simskoleverksamhet
  • för kulturverksamhet

Projektbidrag
Kultur- och konstnärsstipendium
Driftsbidrag för föreningshus
Skötsel av skidspår
Skötsel av rinkar och isbanor
Kartbidrag

Understöd för byautveckling kan sökas från Framtids- och utvecklingssektionen

Framtids- och utvecklingssektionen beviljar byautvecklingsunderstöd under 2023. Understödet riktas till investeringar eller som komplement till redan existerande finansieringskällor i större projekt som utmynnar i en investering.

Maximibeloppet är 10 000 euro per projekt och sammanlagt finns 50 000 euro i budgeten. Understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar registrerade i Korsholm eller som har verksamhet i kommunen. En förening eller sammanslutning kan beviljas understöd för byautveckling för samma ändamål högst två, på varandra följande, gånger.

Understöd för byautveckling beviljas i första hand för projekt i de byar som inte är definierade som kommundelscentrum. Som delcentrum räknas Solf, Helsingby, Smedsby, Kvevlax, Karperö och Replot. Vi uppmanar ändå alla projekt att lämna in en ansökan.

Understödet kan sökas två gånger under året, förutsatt att medel finns kvar för en andra omgång.
Principer för utdelning av kommunala medel för byautveckling

Ansökan

Ansökningar lämnas in senast 15.3 klockan 16 elektroniskt eller per post till

Korsholms kommun, registraturen
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Försenade ansökningar förkastas.

Förfrågningar

Näringslivschef Matias Båsk
050 518 1154, matias.bask@korsholm.fi

Delaktighetskoordinator Jessica Strandholm
044 424 0388, jessica.strandholm@korsholm.fi