Skolpsykolog

Till skolpsykologens uppgift hör både stödjande samtal och handledningar med elever, föräldrar och lärare. Skolpsykologen gör även kognitiva utredningar.

Skolpsykologen kan stöda med: 

  • Stödsamtal till eleven/studeranden kring psykiskt illamående till följd av till exempel ångest, depression, stress, konflikter i relationer  
  • Hjälpa hantera spänning, oro och ilska 
  • Stötta vid låg skolmotivation 
  • Utreda bakomliggande orsaker till inlärningssvårigheter, utmanande beteende, koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter. Begäran om kognitiva utredningar sköts främst av speciallärare
  • Hitta lämpliga stödåtgärder för eleven/studeranden 
  • Krishantering 
  • Handledning och konsultation till skolpersonal 
  • Skolmognadsbedömningar 
  • Delta i stödet kring den generella elevhälsan 

Skolkuratorn kan hjälpa till med en första kontakt

Skolpsykologerna finns på Wilma, man kan även be om hjälp av skolpersonalen för att kontakta skolpsykologen.

Skolpsykologen har också tystnadsplikt.