Vattentjänstverkets beredskap

Beredskap är en viktig del av vattenförsörjningsverkens verksamhet. Beredskapen finns att reagera snabbt på olika hot som kan uppstå mot verksamheten.

På vattenverken och vid renvattenpumpstationerna finns reservkraft att tillgå, därför fungerar vattendistributionen under ett eventuellt elavbrott. Invånarna uppmanas ändå undvika att använda vatten under avbrotten så att avloppsvattenflödena inte belastar avloppspumpstationerna för mycket. Avloppspumpstationerna saknar nämligen reservkraft.

För att avloppsvatten inte ska hamna i fastigheters källare, i vattendrag och i terrängen, upppmanas alla med kommunal avloppsanslutning att undvika att duscha, bada, diska, tvätta kläder och spola toaletten under ett strömavbrott.

Kom ihåg dessa saker under strömavbrott och när du sparar el:

  • Undvik att använda vatten redan en halv timme före planerade strömavbrott samt under dessa för att inte producera avloppsvatten.
  • Försäkra att temperaturen inte sjunker under noll och vattenmätaren fryser i vattenmätarutrymmet.

Vattentjänstverkets jour

Korsholms vattentjänstverk har beredskap 24h/dygn och dejourer står till förfogande utanför normal tjänstetid på följande nummer:

Fastlandet 050 380 2020
Replot–Björköby–Köklot 044 727 7355 eller 044 727 7329

Under normala tjänstetider är vi anträffbara enligt kontaktuppgifterna nedan:

Länk till våra kontaktuppgifter.

Kontrollera om din egen beredskapsnivå är tillräcklig även då det gäller vatten. 72 timmars-regeln för privathushållen gäller också vatten.

Länk till webbplatsen 72 h.