Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikten inom utbildningen, elevhälsan och morgon- och eftermiddagsverksamheten

Tystnadsplikten innebär enligt Lag om grundläggande utbildning 40 § 1 mom att : förtroendevalda, personalen i skolorna och personer som deltar i yrkespraktik får inte olovligen för utomstående röja vad de fått veta om elevernas, personalens eller familjemedlemmarnas personliga förhållanden och ekonomiska ställning. Uppgifter om elevvård, , provprestationer, verbala betyg, befriande från undervisning, , fritidssysselsättningar, levnadssätt och familjeliv är sekretessbelagda (OffentlighetsL §24)

Tystnadsplikten kvarstår efter det anställningsförhållandet eller uppdraget har upphört (Lag om patientens ställning och rättigheter §13).

Utan hinder av tystnadsplikt får de i GrundUtbL 40 § 1 mom. avsedda samt skolhälsovården och den övriga elevvården ge varandra samt myndigheter som svarar för utbildningen sådana uppgifter som är nödvändiga för att studierna skall kunna ordnas ändamålsenligt (GrundUtbL 40 § 2 mom) I moment 1 står följande: Ledamöterna i de organ som svarar för anordnandet av utbildning, personer som avses i 37 §, representanter för skolhälsovården, skolkuratorer, skolpsykologer och personer som genomgår undervisningspraktik får inte för utomstående röja vad de när de sköter uppgifter enligt denna lag har fått veta om elevernas eller i denna lag avsedda anställdas eller deras familjemedlemmars personliga förhållanden och ekonomiska ställning.

Anmälningsskyldighet har de som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, producent av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever är skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds (BarnskyddsL 25 §).