Utvidgning och ändring av detaljplan för Kvevlax industriområde

Skede: Ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast var framlagda 1.7–20.8.2020 (MBL 63 §, MBF 30 §).