Kommittée för det fortsatta arbetet

Kommunstyrelsen tillsatte 4.4.2022 (§ 88) en kommitté för det fortsatta arbetet med Smedsby bildningscampus. Kommittén ska ta strategiska och övergripande beslut under processen. Styrgruppen kan ta ställning till mindre förändringar som inte medför nya kostnader. Styrgruppen förbereder vid behov ärenden för beslut i behöriga organ.

Kommitténs medlemmar är

 • kommunstyrelsens ordförande Carola Lithén
 • kommunfullmäktiges I vice ordförande Alice Lillas
 • samhällsbyggnadsutskottets ordförande Kenth Nedergård
 • bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén
 • bildningsutskottets vice ordförande Karina Björninen
 • tekniska direktören Ben Antell
 • bildningsdirektör Denice Vesterback
 • projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

Kommitténs rekommendationer

Den kommitté som utsågs av kommunstyrelsen 23.8.2021 § 238 har avslutat sitt arbete. Den arbetsgruppen har tagit ställning i följande frågor.

 • Har tagit ställning till elevernas lärstig och språkmöten och vilka lärmiljöer som stärker inlärningen.
 • En finsk enhetsskola ska finnas.
 • Har tagit ställning till vilka verksamheter som ska inrymmas i bildningscampuset.
 • Har tagit ställning till nivån på olika utrymmen, det vill säga vilka som ska vara normala funktionella utrymmen och vilka utrymmen som ska ges ett mervärde och får vara mera påkostade.
 • Alla utrymmen ska vara flexibla och kunna ändras vid behov.
 • Ett centralkök och en stor matsal med cirka 650 sittplatser behövs. Matsalen ska kunna delas in i mindre sektioner.
 • Har tagit ställning till val av byggnadsmaterial med avseende på bland annat hållbarhet och miljöpåverkan.
 • Förespråkar hög nyttjandegrad och rumsanvändning.
 • Rekommenderar att Keskuskoulus evakueringsbyggnad får en fortsatt framtida användning som en del i campusbyggnaderna.
 • Kommunen ska själv äga byggnaden och stå för stödtjänsterna.
 • Delar av Keskuskoulus byggnader behöver granskas ytterligare innan slutligt beslut tas gällande deras framtida användning eller rivning.
 • Byggstart våren 2022 och klart i slutet av 2026.
 • Totala projektkostnaderna om cirka 30 miljoner euro finansieras med lån och avskrivs på 40 år.
 • Trafikutredningen uppdateras när campusbyggnadernas slutliga utformning är känd.

Utmaningar som kommittén ska ta ställning till

 • Placeringen av svenska och finska förskolorna samt årskurs 1 och 2.
 • Den gamla Pilottibyggnadens fortsatta användning (träelementbyggnad från 1990-talet).
 • Är det ändamålsenligt att ha kvar evakueringsbyggnaden efter att campusbyggnaderna är färdiga?
 • Hur kan ersättande utrymmen ordnas ifall Pilotti och evakueringsbygganden tas bort – behövs till exempel en tredje våning?
 • Behöver en femte huslig ekonomisal och slöjdsal byggas?
 • Ett slutligt beslut måste tas gällande Keskuskoulus byggnader från 2008 och 2012.
 • I vilken utsträckning ska CLT (massivt trä) användas som byggnadsmaterial?
 • Hur klara totala projektbudgeten ifall större ändringar görs jämfört med förhandsplaneringen och hur kommer de kraftigt höjda byggentreprenadpriserna att påverka slutliga lösningar?

”Vi har verkat i tillfälliga utrymmen i närmare fem år. Vi ser fram emot gemensamma utrymmen för hela skolan.”

Anna-Kaisa Eskola, Keskuskoulus rektor

”Vi önskar att planeringsgruppen utgår från pedagogiken samt användarnas behov, barnens behov. Inlärningsmiljön ska vara trygg för elever i alla åldrar.”

Mervi Kalliokoski, Keskuskoulus vice rektor