Renovering och sanering av Korsholms högstadium

Kommunen informerar om arbetena och hur de fortskrider på denna sida. 

Fastighetsverket har tillsammans med högstadiets rektor i juni 2021 skickat ut ett informationsbrev till alla vårdnadshavare om läget i skolan. Brevet har skickats till vårdnadshavarna via Wilma. Det brevet hittar du här:

Ett infobrev skickades även inför skolstarten hösten 2020. Det brevet hittar du här:

Bakgrund

På kommunens uppdrag utförde Investigo under 2018 en konditionsgranskning av Korsholms högstadium. Fastighetsverket har utgående från granskningen skapat sig en bra bild av läget. Rapporten fungerar som grund för helhetsplaneringen av högstadiet. 

Under de senaste åren har kommunen utfört saneringar, reparationer och renoveringar i fastigheten, men även byggt helt nya tillbyggnader. Arbetena pågår som bäst och kommer fortsätta en tid framöver. I nuläget jobbar fastighetsverket med de fortsatta åtgärderna i högstadiet. En åtgärdsplan inlämnades in till Västkustens miljöenhet inom mars månad. 

Nedan följer de undersökningar, rapporter och utlåtanden som berör högstadiet. Den omfattande rapporten från 2018 kan man på avtalad tid bekanta sig med hos fastighetschef Ronny Haglund vid Korsholms ämbetshus. 

Undersökningar och rapporter

Utförda åtgärder

2016 inleddes arbetet med att planera en tillbyggnad till Korsholms högstadium och Smedsby-Böle skola. Tillbyggnaden ”Smedsby skolcentrum” invigdes i augusti 2019. 

Under sommaren 2019 utfördes tätningsarbeten av fönster i samtliga klass- och lärarrum i de äldre delarna. 

Under höstlovet 14–18.10.2019 tätades ytterväggen och anslutningarna vägg-golv och vägg-tak i klassrum Norra övre 7 (NÖ7). 

2020
Under jullovet 2019 utfördes samma åtgärder i NÖ5 samt NÖ6 och i början av mars 2020 färdigställdes alla klassrum i hela Norra övre korridoren.

Under april 2020 har man åtgärdat de skador som finns i utrymmet LM1. Den gamla isoleringen har avlägsnats och en ny mellanvägg har byggts upp. 

Under sommaren 2020 har korridoren SN asbestsaneras och försatts med en ny golvbeläggning. Ytterväggarna och genomföringar ner till källarutrymmena har även tätats. Labbkorridorens gavelvägg åtgärdades också under sommaren. 

Skolbyggnadens undre delar har granskats och under sommaren 2020 har kryputrymmet under lärarrummet städats ur och ventilerats. 

2021
Lärarrumsdelen har täthetssanerats vid årsskiftet 2020-2021.

Skolhälsovårdarnas utrymmen har åtgärdats våren 2021.

Listan uppdateras efter hand. 

Fortsatta åtgärder

Under sommarlovet 2021 kommer hela ventilationssystemet att inregleras. Detta görs med 5 års mellanrum. Extra stor vikt kommer vid inregleringen att läggas vid att tryckbalansen är korrekt. I samband med inregleringen kommer även en del fiberkällor i ventilationssystemet att avlägsnas.

Tandläkarnas utrymmen vid skolhälsovården åtgärdas även de under sommaren.

Arbetet med att åtgärda de resterande kryputrymmena fortsätter också som planerat. Kompletterande ventilering installeras i kryputrymmena.

Fler fortsatta åtgärder publiceras här efter hand.