Barnets rätt till småbarnspedagogik

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om barnets rätt till småbarnspedagogik samt om småbarnspedagogikens syften (540/2018). Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare beslutar om barnets deltagande i småbarnspedagogik. Förskoleundervisningen som föregår läroplikten är dock obligatorisk.

I och med att ändringen av lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1 augusti 2020 har alla barn igen rätt till småbarnspedagogik på lika grunder.

Det innebär att ett barn, vars förälder är arbetslös eller vårdledig, har rätt till småbarnspedagogik på heltid. Beloppet på stöd för privat vård av barn påverkas inte heller längre av familjens situation.

En dagvårds- eller familjedagvårdsplats söks från den egna kommunen senast fyra månader före deltagandet i verksamheten. Man kan få en plats på två veckor om föräldrarna oväntat får  arbete eller studieplats.

Faderskapsledighet

Rätten till faderskapsledighet gäller tills barnet fyller två år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård.

Enligt lagen om småbarnspedagogik 11 a § vårdas barnet inte inom småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, men rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår. Frånvaron under faderskapsledigheten är avgiftsfri dvs att månadsavgiften nedsätts i motsvarande mån som antalet frånvarodagar. De övriga barnen i familjen kan delta i småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. Även om de övriga barnen i familjen är frånvarande under faderskapsledigheten, gäller avgiftsfriheten inte deras månadsavgift.

Frånvaro som beror på faderskapsledigheten ska anmälas till platsen inom småbarnspedagogik samtidigt som man anmäler om frånvaron till arbetsgivaren, dock senast två veckor före den planerade perioden. Faderskapsledigheten anmäls till daghemmet och till sekreteraren inom småbarnspedagogik. En kopia av FPA:s beslut om faderskapsledighet bifogas till sekreteraren för att den avgiftsfria perioden inom småbarnspedagogik kan bli beviljad.

Om faderskapsledigheten tas ut direkt efter föräldrapenningsperioden upphört är det bra att anhålla om en plats inom småbarnspedagogiken först från och med det reella behovet av småbarnspedagogiken uppstår. Det går även att skjuta upp småbarnspedagogikens inledningsdatum i den tidigare inlämnade ansökan på grund av faderskapsledighet.