Veterinärvård

Med veterinärvård avses upprätthållande av allmän hälsa och vård av sjukdomar hos djur samt övrig veterinärmedicinsk hjälp. Till veterinärvårdens uppgifter hör hälso- och sjukvård för nytto- och husdjur, bekämpande och förebyggande av djur- och smittsamma sjukdomar samt övervaknings- och kontrolluppgifter i produktionen av animaliska livsmedel, ända från primärproduktion till behandlingen av djuravfall. Att förebygga sjukdomar som sprids från djur till människor (zoonoser) utgör en väsentlig del i övervakningen av animaliska livsmedel.

Den centrala lagstiftningen gällande veterinärvård är veterinärvårdslagen (765/2009), som bl.a. definierar veterinärvården, förvaltningen, kommunens skyldigheter, avgifter samt den privata veterinärvården. Övrig lagstiftning som gäller veterinärvård är bl.a. lagen om djursjukdomar (441/2013) och djurskyddslagen (247/1996).