Fullmäktigeledamöternas motioner

Fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna har efter varje sammanträde rätt att lämna in motioner. Motionerna lämnas in

  • efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen till sammanträdet
  • skriftligen
  • till ordförande.

Motionerna ska gälla frågor om kommunens verksamhet och förvaltning.

Vid ett elektroniskt sammanträde ska motioner lämnas in elektroniskt på det sätt som sammanträdets ordförande meddelar.

Efter att motionen lämnats in

  • Motionen ska utan vidare behandling remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
  • Fullmäktige kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.
  • Svar på motion ska ges inom 12 månader; om fullmäktige har remitterat förslaget till svar på motionen för ny beredning, ska svaret på motionen ges inom sex månader.

Kommunstyrelsens behandling av motioner

Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lämna en förteckning till fullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till kommunstyrelsen men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt.

Kommunstyrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Var hittar jag inlämnade motioner?

Alla motioner som lämnas in hittas i fullmäktiges protokoll. Protokollen finns i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet under fliken protokoll. I programmet kan du söka i söktextfältet på sökordet ”motion”.