Rätt till skolskjuts

Enligt bildningsnämndens beslut gäller följande för kostnadsfria resor för alla elever i förskolan – åk 9 i hela kommunen.

  • Kostnadsfri förskole- eller skolresa till förskola eller av kommunen anvisad närskola för elev i förskolan eller elev åk 1-3 om skolvägen är längre än 3 km. (Enligt lag har alla elever som har längre än 5 km till sin närskola rätt till kostnadsfri skolresa.)
  • Kostnadsfri förskole- eller skolresa till förskola eller av kommunen anvisad närskola för förskoleelev eller elev i åk 1–6 om vägavsnitt/väg klassificerats som alltför farlig enligt Koululiitu-metodprogram (Riskvärde 190 för förskoleelever, riskvärde 200 för elever i åk 1-3, riskvärde 240 för elever i åk 4-6 och riskvärde 290 för elever i åk 7–9).
  • Förskoleelev och elev i åk 1-6 som har rätt till skolskjuts avhämtas från/avlämnas vid hemadressen om avståndet från hemmet till huvudvägen/skjutsrutten överstiger 1,5 km och elev i åk 7–9 om avståndet överstiger 3 km förutsatt att den lagstadgade tiden för skolresa inte överskrids. Är avståndet kortare tar sig eleven själv till och från huvudvägen/skjutsrutten.
  • Elev som på grund av att vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, bor på två olika adresser har, om rätt till fri skolresa föreligger, rätt till kostnadsfri skolresa till och från den stadigvarande adressen.
  • Skolskjuts ordnas i första hand med linjetrafik.