Rätt till skolskjuts

Enligt bildningsutskottets beslut gäller följande för kostnadsfria resor för alla elever i förskolan–åk 9 i hela kommunen från och med 1.8.2023:

 • Skolvägen till den förskola kommunen anvisat är längre än 3 kilometer för en elev i förskolan
 • Skolvägen till den närskola kommunen anvisat är längre än 3 kilometer för en elev i årskurserna 1–3
 • Skolvägen till den närskola kommunen anvisat är längre än 4 kilometer för en elev i årskurserna 4–6
 • Skolvägen till den närskola kommunen anvisat är längre än 5 kilometer för en elev i årskurserna 7–9
 • Elever i förskolan och i årskurserna 1–6 som har rätt till skolskjuts och avståndet från hemmet till skjutsrutten överstiger 1,5 km har rätt till förbindelseskjuts till skjutsrutten förutsatt att den lagstadgade tiden för skolresa inte överskrids. Är avståndet kortare tar sig eleven själv till och från skjutsrutten.
 • Elever i åk 7–9 som har rätt till skolskjuts och avståndet från hemmet till skjutsrutten överstiger 3 km har rätt till förbindelseskjuts till skjutsrutten förutsatt att den lagstadgade tiden för skolresa inte överskrids. Är avståndet kortare tar sig eleven själv till och från skjutsrutten.
 • Elev som på grund av att vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, bor på två olika adresser har, om eleven har rätt till skolskjuts, rätt till kostnadsfri skolresa till och från den stadigvarande adressen.
  Kommunen ger skjutsrätt till den andra adressen vid växelvist boende, i Korsholms kommun, för elever i högstadiet åk 7–9. Kriterierna för att få skolskjuts är de samma som för andra elever gällande kilometergräns och farlig skolväg.
 • Skolskjutsen ordnas i första hand med linjetrafik.
 • Vid yttre hot av t.ex. rovdjur görs lokala prövningsbaserade beslut över rätt till skolskjuts. I första hand ersätts föräldrarna (kilometerersättning) för att de skjutsar sitt barn till närskolan. Konstaterande av faktiska yttre hot i form av risk för rovdjursattack sker alltid i samverkan med viltvårdsmyndighet.

Riskvärden

 • Riskvärde 200 används för förskolan och årskurserna 1–3
 • Riskvärde 230 används för årskurs 4–6
 • Riskvärde 285 används för årskurs 7–9
 • Vintertillägg tillämpas

I bedömningen av farlig väg och riskvärden följs NTM-centralens bedömning av vägarnas trafiksäkerhet genom Rambolls ViaSmart-Koululiitu kartprogram som ger riktlinjer vid klassificering av farliga vägar.