Servicesedel för privat småbarnspedagogik

Familjerna kan ansöka om servicesedel till ett privat daghem via kommunens elektroniska ansökningsblankett.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Korsholms kommun deltar i kostnaderna som föranleds av den privata småbarnspedagogiken genom att bevilja familjen en servicesedel.

Kommunen beviljar understöd i form av en servicesedel då familjen väljer en plats inom småbarnspedagogiken hos en privat serviceproducent som kommunen godkänt.

Servicesedel inom småbarnspedagogiken beviljas skilt för varje barn och det är inte möjligt att samtidigt erhålla stöd för privat vård av barn eller stöd för hemvård för anordnandet av barnets småbarnspedagogik.

Servicesedelns värde bestäms utifrån rätten till småbarnspedagogik, barnets ålder, familjens storlek samt serviceavtalet mellan familjen och producenten. Vårdnadshavarna betalar en självriskandel som är skillnaden mellan priset som serviceproducenten  tar ut och servicesedelns värde. Klientens självriskandel är lika stor som den avgift som tas ut av familjer med barn i kommunal småbarnspedagogik.

Verksamheten i privata daghem regleras och styrs av samma lagar, förordningar och bestämmelser som kommunens egna småbarnspedagogiska verksamhet.

Korsholms kommun ansvarar för tillsynen av privata tjänster inom småbarnspedagogiken. Förutom tillsynsansvaret ger Korsholms kommun handledning och råd till de privata serviceproducenterna som kommunen godkänt. Vid tillsynen och handledningen iakttas regelboken för privat småbarnspedagogik.

Regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogik

Regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogik är en anvisning för användning av servicesedelsystemet inom den privata småbarnspedagogiken. Den innehåller anvisningar för de klienter som använder tjänsten men också för dem som planerar att ansöka om servicesedeln.