Blomstedt detaljplan, Smedsby


Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 12.4–11.5.2022 (MBL 63 § ).