Hållbar utveckling

Korsholm är bästa stället i världen att bo, arbeta och leva i. Vi vill att kommunen ska vara det bästa stället också för framtida generationer. Därför arbetar vi med hållbarhetsfrågor.

Utveckling kan inte vara hållbar utan att användningen av naturresurser begränsas och därför lägger vi mycket fokus på klimat- och energifrågor. Men kommunen vill vara hållbar också ur andra perspektiv – för människorna som bor här och ur ekonomisk synvinkel. Grundläggande tjänster är och ska vara öppna och tillgängliga för alla. Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen.

Arbetsgrupper och projektledning

Arbetet med klimat- och energifrågor leds och koordineras av kommunstyrelsen.

Det finns också ett team för hållbar utveckling som följer upp att målsättningarna för klimatarbetet uppnås och arrangerar forum för beslutsfattare och representanter för företag, organisationer och ungdomar som deltar i arbetet med hållbar utveckling.

Korsholms kommun har en projektledare som arbetar med att utveckla kommunens klimatledarskap. På så sätt vill man få in hållbarhet och klimattänk i kommunens verksamhet och handlingar och på sikt också involvera kommuninvånare samt företag. 

Agenda 2030

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen i Agenda 2030. Handlingsplanen syftar på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt. Avtalet innehåller 17 olika mål som tar upp hållbar utveckling.

Bekanta dig med Agenda 2030

Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor

Klimat och energi

Natur och miljö

Byggande och planering

Företagare och cirkulär ekonomi

Trafik och transport

Kunskap, attityd och beteende

Välbefinnande och hälsa